אנחנו באתר הזכויות הרפואיות שלי מתחייבים לטפל בך במלוא המקצועיות והרגישות כדי שתקבל את כל מה שמגיע לך...
המקצוענים שלנו מתמחים במימוש זכויות לנפגעי תאונות עבודה!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
זכויות לאחר
תאונת עבודה
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

מימוש זכויות לנפגעי תאונות עבודה

רשויות המדינה אשר מעניקות זכויות רפואיות לנפגעי תאונות עבודה, כוללות בראש ובראשונה את המוסד לביטוח לאומי וכן משרדי ממשלה שונים, רשויות המס, רשויות מקומיות ועוד.
במידה והוכרת כנפגע תאונת עבודה, חשוב שתדע מה עליך לעשות על מנת לממש את זכויותיך הרפואיות, אילו אישורים רפואיים ואישורים ממקום העבודה עליך להגיש ובין היתר, אילו טפסים נוספים יש למלא.
כדי להצליח למקסם את הפיצויים שתקבל, חשוב לדעת להתנהל בצורה מדויקת ונכונה. רוצה לדעת מה אתה צריך לעשות בפועל כדי לקבל את הזכויות שמגיעות לך כנפגע תאונת עבודה?

מה צריך לעשות עכשיו?

זכויות מטעם המוסד לביטוח לאומי
כאמור, הגוף הממשלתי העיקרי אשר מעניק זכויות רפואיות לנפגעי תאונות עבודה, הינו המוסד לביטוח לאומי, זאת בהתאם לסוג והיקף הפגיעה ממנה סובל נפגע תאונת העבודה, כמפורט להלן:
(א) דמי פגיעה: דמי פגיעה הינם הסכום הראשוני שהביטוח הלאומי משלם לנפגעי תאונת עבודה וזאת במשך התקופה שבמהלכה הוא אינו מסוגל לעבוד ועד ל-90 ימים, שלושה חודשים. תשלום הקצבה מותנה בכך שהנפגע אינו מסוגל לעבוד עקב תאונת העבודה, לא בעבודתו הקבועה ולא בעבודה מתאימה אחרת.
לשם קבלת דמי הפגיעה, על העובד השכיר תחילה לקבל מהמעסיק שלו טופס בל/250 בדבר הפניה לטיפול רפואי לעובד השכיר, מלא וחתום על ידו. על עובד עצמאי למלא טופס בל/283 בדבר הפנייה לטיפול רפואי לעצמאי.
לאחר מכן, על העובד לפנות למחלקת תאונות עבודה בקופת חולים שבה הוא חבר ולמסור את טופס ההפניה לטיפול רפואי לרופא, כדי שהוא ייתן לו תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה.
כעת על העובד למלא ולהגיש בפני המוסד לביטוח לאומי טופס בל/211 בדבר תביעה לתשלום דמי פגיעה בעבודה והודעה על פגיעה בעבוד ולצרף אליו את התעודה הרפואית שהוא קיבל מהרופא. במידה והעובד גם טופל בבית חולים ממשלתי/ציבורי, עליו להגיש גם את דו"ח חדר המיון.
במסגרת טופס התביעה, על הנפגע לתאר את הפגיעה ונסיבותיה, לרשום את תאריך הפסקת עבודתו עקב הפגיעה ואם הוא כבר חזר לעבודה, עליו לרשום גם את תאריך שובו לעבודה ופרטים על הטיפול הרפואי שקיבל.
לבסוף עליו לחתום על התביעה במקום המיועד לכך. כמו כן עליו לחתום על כל הספחים של ויתור על סודיות רפואית המצורפים לטופס התביעה.
לאחר מכן, על העובד השכיר למסור את טופס התביעה למעסיקו, כדי שהוא יאשר את נסיבות הפגיעה, יפרט את שכרו של העובד בכל אחד משלושת החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק את עבודתו עקב הפגיעה ויחתום במקום המיועד לכך בטופס.
במידה והעובד השכיר נעדר מעבודתו ברבע השנה שקדם להפסקת עבודתו עקב הפגיעה וזאת מסיבות שאינן תלויות בו, כגון מחלה, אבטלה, מילואים וכדומה, עליו לצרף לטופס התביעה גם אישורים על ימי היעדרותו מן העבודה.
כמו כן, אם העובד השכיר עבד בכמה מקומות עבודה ברבע השנה שקדם להפסקת עבודתו עקב הפגיעה, אז עליו לצרף אל טופס התביעה גם תלושי משכורת או אישורי שכר מכל מקומות העבודה.
(ב) גמלת נכות מעבודה: במידה ולנפגע העבודה נותרה נכות כלשהי עקב תאונת עבודה שאירעה לו, הוא יהיה זכאי לקבל, לאחר תשלום דמי הפגיעה במשך 90 ימים כאמור, גם גמלת נכות מעבודה וזאת בהתאם לאחוזי הנכות הקבועים שנקבעו לו, בצורת קצבה או מענק. יובהר כי נפגע שחזר לעבודה או לא נעדר מהעבודה אינו יכול להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה.
לשם קבלת גמלת הנכות מעבודה, יש להגיש את התביעה בתוך 12 חודשים ממועד תאונת העבודה ורצוי סמוך לתום תקופת תשלום דמי הפגיעה. לאחר מכן, על הנפגע להופיע בפני וועדה רפואית של הביטוח הלאומי שתקבע את דרגת נכותו וזכאותו לקבלת גמלת נכות מעבודה, בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לו. במידה והנכות עומדת על 19%-9%, ישולם לו מענק חד פעמי ובמידה והנכות עומדת על 20% ומעלה, תשולם לו קצבה חודשית.
יודגש כי עובד שזכאי לקבלת גמלת נכות מעבודה, זכאי גם לקבלת שורה נוספת של הטבות וזכויות מטעם רשויות נוספות של המדינה וזאת כפי שיפורט בהמשך הדברים להלן.
(ג) טיפול עזרה ראשונה בחינם: עובד שנפגע בתאונת עבודה זכאי לקבל טיפול עזרה ראשונה דחופה בחדרי המיון של בתי החולים וזאת ללא תשלום אגרת מיון ואף לפני שהתקבל מהמוסד לביטוח לאומי אישור לגבי הכרת העובד כנפגע עבודה עקב תאונת עבודה.
בנוסף, במקרה והנפגע פונה באמבולנס עקב תאונת העבודה, הוא יהיה זכאי להחזר הוצאות הפינוי באמבולנס באותו יום. לשם קבלת ההחזר עבור הוצאות הפינוי, יש לפנות עם החשבונית המקורית שניתנה עבור הפינוי באמבולנס למחלקת נפגעי עבודה בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים.
(ד) טיפול רפואי בחינם: מי שהוכר כנפגע תאונת עבודה, זכאי לטיפול רפואי בחינם במשך כל הזמן שיידרש להעניק לו טיפול כתוצאה התאונה.
לשם קבלת הטיפול הרפואי, על נפגע שהינו עובד שכיר לפנות לקופת חולים עם טופס בל/250 בדבר אישור למתן טיפול רפואי עבור נפגע עבודה שהינו עובד שכיר. טופס זה הינו טופס שמיועד למתן טיפול רפואי ראשוני לעובד שכיר שנפגע בתאונת עבודה, על חשבון הביטוח הלאומי. הטופס ימולא על כל פרטיו על ידי המעסיק או מי שימונה על ידו. על המעסיק להקפיד למסור את הטופס רק במקרה של תאונת עבודה.
נפגע שהינו עובד עצמאי צריך לפנות לקופת חולים עם טופס בל/283 בדבר אישור למתן טיפול רפואי עבור נפגע עבודה שהינו עובד עצמאי, שהינו טופס שמיועד למתן טיפול רפואי ראשוני לעובד עצמאי שנפגע בתאונת עבודה, על חשבון הביטוח הלאומי. הטופס ימולא על כל פרטיו על ידי העובד העצמאי בעצמו. סוג הטיפול הרפואי והיקפו ייקבעו על ידי הרופא המטפל בעובד מטעם קופת חולים.
(ה) שיקום מקצועי: עובד שהינו בעל לפחות 10% נכות רפואית לצמיתות, אשר תאונת העבודה שחווה אינה מאפשרת לו לחזור ולעסוק בעבודתו ובמקצועו הקודמים ואשר זקוק להכשרה מקצועית כדי לחזור לעבודתו או לעבוד בעבודה שמתאימה לכישוריו לאחר שנפגע או חלה, יהיה זכאי לשיקום מקצועי על חשבון ביטוח לאומי.
השיקום המקצועי כולל: אבחון מקצועי, מימון מלא של לימודים, מימון מלא של נסיעות וחומרי לימוד ותשלום דמי כלכלה לתקופת הלימודים.
לשם כך על העובד להגיש טופס בל/270 בדבר תביעה לשיקום מקצועי וזאת תוך שנה מיום שנקבעה לעובד דרגת נכות מעבודה לצמיתות.
(ו) גמלת תלויים: במידה והעובד נפטר חלילה עקב תאונת עבודה, עשויים בני משפחתו להיות זכאים לקבלת גמלת תלויים, אשר תשלום להם באמצעות מענק חד פעמי או קצבה חודשית.
עקרונית, בני המשפחה הזכאים לגמלת תלויים הינם האלמן או האלמנה של העובד וילדיו, אשר עונים על תנאי הזכאות. אולם, בתנאים מסוימים, יהיו זכאים לגמלה גם הורים, אחים, סב או סבתא, שהעובד היה מפרנסם. לשם כך יש להגיש טופס בל/213 בדבר תביעה לתשלום גמלה לתלויים בנפגע עבודה.
זכויות מטעם רשויות מדינה נוספות למקבלי קצבת נכות מעבודה
(א) משרד התחבורה: מקבל קצבת נכות מעבודה בעל דרגת נכות רפואית בשיעור 60% ומעלה עשוי להיות זכאי לקבלת תו חניה ממשרד התחבורה. את הבקשה בעניין זה יש להפנות למשרד התחבורה.
(ב) משרד האוצר / מס הכנסה: נכה עבודה בעל דרגת נכות בשיעור של 100%, או בתנאים מסוימים 90%, עשוי להיות זכאי לפטור מתשלום מס הכנסה בהתאם לכללים שנקבעו. את הבקשה לפטור יש להגיש לפקיד השומה במקום המגורים.
(ג) משרד האוצר / מס רכישה: נכה עבודה בעל דרגת נכות לצמיתות בשיעור של 50% לפחות מתאונה אחת ונכה שדרגת נכותו לצמיתות היא 90% לפחות מכמה פגיעות, עשוי להיות זכאי להנחה במס רכישה. את הבקשה להנחה יש להפנות לפקיד משרד האוצר במקום המגורים.
(ד) משרד הבינוי והשיכון: מקבל קצבת נכות מעבודה בעל דרגת נכות לצמיתות בשיעור 75% לפחות עשוי להיות זכאי לסיוע ברכישת דירה או סיוע בשכר דירה. את הבקשה לסיוע ניתן להגיש בכל סניף בנק למשכנתאות. המוסד לביטוח לאומי מעביר למשרד השיכון את רשימת הנכים העשויים להיות זכאים במשרד השיכון.
(ה) משרד המשפטים/ אגף רישום מקרקעין: נכה עבודה עשוי להיות פטור מתשלום אגרות שונות בעת רישום פעולות ועסקאות במקרקעין. את הבקשה יש להגיש בפנייה אישית או בכתב אל אחת מלשכות רישום המקרקעין ברחבי הארץ.
(ו) רשויות מקומיות: נכה עבודה בעל דרגת נכות בשיעור 90% לפחות עשוי להיות זכאי להנחה במסי ארנונה. את הבקשה להנחה יש להגיש ליחידת הגבייה ברשות המקומית. המוסד לביטוח לאומי מעביר מדי שנה לרשויות המקומיות את רשימת הנכים העשויים להיות זכאים להנחה.
קרא ותדע: מידע מפורט אודות טפסים לנפגעי עבודה.

המומחים שלנו לשירותך

מימוש הזכויות הרפואיות הניתנות לנפגעי תאונות עבודה בארץ באופן ממצה ומיטבי כרוך בבקיאות ומיומנות רבה לגבי עצם קיומן של זכויות אלו בכלל וכן תהליכי מימושן בפרט. לשם כך רצוי מאוד להיעזר במומחים המתמחים ומיומנים בנושא זה.
חשוב שתדע שמילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת הפיצויים.
רוצה לחסוך את הבירוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 25/01/2017 18:18  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!