אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע בנושא קצבת סיעוד...
הכל על קצבת סיעוד!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
הזכויות שלך מול
הביטוח הלאומי
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

כל המידע אודות קצבת סיעוד

במידה והינך מעוניין להגיש בקשה לקבלת קצבת סיעוד עבורך או עבור קשיש שמקורב לך, חשוב שתדע מהם תנאי הזכאות לקבלת קצבה זו, אילו שירותים היא כוללת וכיצד יש להגיש את הבקשה מבחינה פרקטית.

מילוי מלא ומדויק של כל הטפסים והגשתם לגורמים הרלוונטיים במועד המקובל על פי חוק, הם תנאי הכרחי לקבלת הקצבה.

רוצה לדעת מה המשמעויות של קצבת סיעוד ומה אתה צריך לעשות כדי לקבלה עבור הקשיש הקרוב לך?

מה צריך לעשות עכשיו?

קצבת סיעוד - מה זה אומר?
קצבת סיעוד הינה זכות שניתנת מטעם המוסד לביטוח לאומי לקשישים שגרים בביתם ואשר עקב מצבם הרפואי זקוקים לשירותי סיעוד.
כלומר, קשישים אשר תלויים במידה רבה בעזרת הזולת לצורך ביצוע פעולות היומיומיות, להתלבש, להתרחץ, לאכול, להתהלך בבית וכיוצא בזה, להבדיל ממי שזקוק לשירותי משק בית בלבד, או שהם זקוקים להשגחה בבית למען בטיחותם ובטיחות הסובבים אותם.
החל מיום 1.7.2016 מחושבת גמלת סיעוד לפי יחידות שירות, כאשר יחידת שירות אחת שווה שעת טיפול.
קצבת הסיעוד ניתנת לקשיש באחד מבין שלושת האופנים הבאים וזאת לפי בחירת הקשיש:
סל שירותי סיעוד: הקשיש יכול לבחור את השירות שמתאים לו מבין השירותים הבאים, אחד או יותר: טיפול בקשיש בביתו, ביקור של הקשיש במרכז יום, אספקת מוצרי ספיגה, אספקת משדר מצוקה ושירותי כביסה.
קבלת תשלום כספי: מי שמעסיק מטפל צמוד שמסייע לו בביצוע הפעולות היומיומיות שלעיל, יכול לקבל את קצבת הסיעוד בתשלום כספי ישירות לחשבון הבנק שלו. עם זאת יודגש שוב כי הקצבה ניתנת למי שזקוק לסיוע לצורך ביצוע הפעולות היומיומיות ולא לצורך ביצוע שירותי משק בית בלבד.
לשם כך על המטפל הצמוד לענות על התנאים הבאים: מדובר בתושב ישראל או עובד זר, מעל גיל 18, שאינו בן משפחה של הקשיש, דהיינו, בן זוג, אח, אחות, בן, בת, גיס, גיסה, הוריהם וילדיהם ובני זוגם של כל אחד מאלה. היקף המשרה שלו צריך להיות לפחות 6 ימים בשבוע ולפחות 12 שעות בכל יום.
שילוב תשלום כספי ושירותי סיעוד: החל מיום 1.6.2014 ואילך מי שמעסיק מטפל צמוד יכול לקבל באופן משולב גמלה בכסף וגם שירותי סיעוד אחרים, הקיימים בסל השירותים: משדר מצוקה, מוצרי ספיגה, ביקורים במרכז יום ושירותי כביסה.
בנוסף לאמור לעיל, מי שזכאי לקבל קצבת סיעוד זכאי לקבל גם פטור מתשלום עבור כניסת מלווה למקום ציבורי וזאת בכפוף להצגת תעודת זכאי לגמלת סיעוד.
הפטור מתשלום למלווה יינתן רק במקומות שבהם כניסת המלווה אינה מחייבת מתן שירות אישי עבורו או הקצאת מקום עבורו, כמו לדוגמא בכניסה לגן חיות או למוזיאון, להבדיל ממושב בתחבורה ציבורית, אולם קולנוע, תיאטרון וכיוצא בזה.
כמו כן, רשאי נותן השירות שלא לתת פטור מתשלום עבור כניסת המלווה, אם הזכאי לגמלת הסיעוד בעצמו פטור מתשלום עבור הכניסה, על פי הסדרי המקום.
תעודה הזכאי לגמלת סיעוד נשלחת על ידי המוסד לביטוח הלאומי לכל מי שאושרה לו גמלת הסיעוד.

משך תוקף התעודה נקבע בהתאם למשך הזכאות לקבלת גמלת הסיעוד: מי שזכאי לגמלת סיעוד לתקופה לא מוגבלת בזמן - אז תוקף התעודה שלו הינו ל-7 שנים ומי שזכאי לגמלת סיעוד לתקופה מוגבלת - אז תוקף התעודה יהיה לתקופה שבה הוא זכאי לקבל את הגמלה.
תנאי הזכאות לקבלת קצבת סיעוד
קצבת הסיעוד ניתנת לקשיש שעונה על כל התנאים המצטברים הבאים:
1. הקשיש הינו תושב ישראל שעבר את גיל הפרישה. גיל הפרישה לגברים הינו 67 ולנשים 60- 64, תלוי בשנת הלידה שלהן.
2. הקשיש גר בביתו ולא במוסד סיעודי או בבית אבות. קשיש מקבל גמלת סיעוד שמאושפז בבית חולים כללי, יהיה זכאי לגמלה במהלך 30 הימים הראשונים לאשפוזו.
3. הקשיש תלוי במידה רבה בעזרת הזולת לצורך ביצוע הפעולות היומיומיות, כגון להתלבש, להתרחץ, לאכול, להתהלך בבית וכיוצא בזה. הקצבה איננה ניתנת למי שזקוק רק לעזרה בביצוע עבודות משק הבית. לחילופין, הקצבה ניתנת לקשיש שזקוק להשגחה בביתו למען בטיחותו ובטיחות הסובבים אותו.
4. הכנסותיו של הקשיש אינן עולות על סכום מסוים, המתעדכן מדי שנה. בבדיקת ההכנסות נלקחות בחשבון הכנסות של הקשיש ושל בן הזוג הגר עמו ב-3 החודשים האחרונים, כולל הכנסות מעבודה כשכיר או כעצמאי, הכנסות מקצבאות כגון קצבת זקנה, נכות וכדומה, הכנסה מנכס וכל הכנסה אחרת, חוץ מקצבה חודשית בשל רדיפות הנאצים והכנסות מביטוח סיעוד פרטי, שלא נלקחות בחשבון כהכנסה.
בנוסף, ההוצאות הבאות מנוכות מההכנסה: פסק דין למזונות ושכר דירה שמשלם תובע הגמלה, בתנאי שקיימת הכנסה משכר דירה.
כאשר שני בני הזוג סיעודיים, סכום ההכנסה יחושב כיחיד לכל אחד מבני הזוג.
סכום ההכנסות יכול לזכות בגמלה מלאה, חצי גמלה, או לשלול לחלוטין את הזכאות לגמלה.
נכון ליום 1.1.2017, הזכאות לגמלת סיעוד לפי מבחן ההכנסות תיקבע כדלקמן:
  • יחיד המכניס עד 9,673 ש"ח יקבל גמלה מלאה.
  • יחיד המכניס מעל 9,673 ועד 14,510 יקבל חצי גמלה.
  • זוג המכניס עד 14,510 יקבל גמלה מלאה.
  • זוג המכניס מעל 14,510 ועד 21,765 יקבל חצי גמלה.
קשיש שזכאי לקבל גמלת סיעוד אשר מקבל כבר גם אחת מהקצבאות הבאות מטעם המוסד לביטוח לאומי: קצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים, קצבת נכות מעבודה, קצבת נכות כללית, או קצבה שהוא מקבל מהאוצר גמלה לטיפול אישי או להשגחה - יצטרך לבחור בין קבלת הקצבה הנ"ל לבין קבלת גמלת הסיעוד.

הליך הבקשה לקבלת קצבת סיעוד

לשם קבלת הקצבה יש להגיש תביעה לגמלת סיעוד בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים של הקשיש ולצרף לה חוות דעת מטעם הרופא שמטפל בקשיש ואישורים על הכנסותיו.

בדיקת יכולת התפקוד - פקיד התביעות יבדוק את עמידת הקשיש בתנאי הזכאות הראשוניים ויתאם עמו מועד לביקור ביתי של מעריך מטעם הביטוח הלאומי, אחות או פיזיותרפיסט, כדי לבדוק את יכולת התפקוד שלו ומידת תלותו בעזרת הזולת, או את מידת ההשגחה שהוא זקוק לה.

על פי תוצאות הבדיקה של זו יחליט הביטוח הלאומי האם הקשיש זכאי לגמלת סיעוד ויקבע את שיעור גמלת הסיעוד שהוא זכאי לה ואת תקופת הזכאות.
פטור מבדיקת יכולת התפקוד - במקרים החריגים הבאים לא יישלח לקשיש מעריך לבדיקת התפקוד שלו והזכאות לגמלת סיעוד תיקבע רק על סמך המסמכים שהוא מסר:

קשיש שהביטוח הלאומי כבר קבע שמצבו הבריאות קיצוני ומעיד על רמת תלות מוחלטת שלו בעזרת הזולת לביצוע פעולות היום יום: להתהלך בבית, להתלבש, לאכול, להתרחץ ולטפל בהפרשות, או שהוא זקוק להשגחה מתמדת.

קשיש עיוור שמתגורר לבדו - יגיש צילום תעודת עיוור שברשותו וכן ימלא טופס הצהרה.

בנוסף, קשיש בן 90 ומעלה יוכל לבחור שבדיקת יכולת התפקוד שלו תיעשה על ידי רופא מומחה בגריאטריה במסגרת עבודתו במוסד ציבורי, במקום על ידי מעריך מטעם המוסד לביטוח לאומי. הבדיקה ממומנת על ידי הביטוח הלאומי.
במידה ונקבע כי הקשיש זכאי לגמלת סיעוד, זכאותו תחל בתום 7 ימים מיום הגשת התביעה לגמלה. במידה והביטוח הלאומי הודיע לקשיש שבקשתו לקבלת גמלת הסיעוד נדחתה, ביכולתו להגיש ערעור על החלטה זו בפני בית הדין האזורי לעבודה וזאת תוך שנה ממועד קבלת ההחלטה בכתב.
כמו כן, מקבל גמלת סיעוד רשאי להגיש בקשה לבדיקה מחדש של רמת הזכאות שנקבעה לו בכל אחד מהמקרים הבאים: נקבעה לו תקופת זכאות זמנית, חלה החמרה במצבו הבריאותי, חלה ירידה בהכנסותיו במידה והוא מקבל גמלת סיעוד מופחתת בגלל הכנסות.
כתוצאה מהבדיקה החוזרת, רמת הזכאות של הקשיש לקצבת הסיעוד יכולה לגדול, או להישאר ללא שינוי ואף להתבטל. ככל שנקבעה רמת הזכאות חדשה, היא תחל ב-1 בחודש מיום הגשת הבקשה לבדיקה מחדש.

למומחים שלנו יש פתרון

לצורך קבלת קצבת סיעוד ויתר הזכויות הרפואיות יש למלא טפסי בקשה ולהגישם לגורמים המתאימים. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקבלת קצבת סיעוד.
חשוב שתדע שמילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת הקצבה.
רוצה לחסוך את הבירוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 28/02/2017 16:34  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!