אתר הזכויות הרפואיות מציע סיוע של אנשי מקצוע מול ביטוח לאומי ואנחנו כאן כדי שתקבל קצבת נכות ואת יתר זכויותיך...
כל מה שחשוב לדעת על קצבת נכות!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
הזכויות שלך מול
הביטוח הלאומי
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

מידע על קצבת נכות מביטוח לאומי

סובל חלילה מנכות כלשהי ובמיוחד במקרה שבו גם לקית עקב כך באובדן כושר עבודה? חשוב שתדע שמגיעות לך זכויות רפואיות בגין הנכות וייתכן שהנך זכאי גם לקצבת נכות כללית.
כדי לקבל קצבת נכות עליך להגיש בקשה בפני המוסד לביטוח לאומי ולצרף לה מסמכים רפואיים, אישורי עבודה וטפסים נוספים שיש ביכולתם להוכיח את זכאותך לקצבה.
רוצה לדעת מה המשמעויות של קצבת נכות ומה אתה צריך לעשות כדי לקבל אותה?

מה צריך לעשות עכשיו?

קצבת נכות - מה זה אומר?
קצבת נכות ובשמה המלא קצבת נכות כללית, הנה קצבה אשר משולמת על ידי הביטוח הלאומי מגיל 18 ועד לגיל הפרישה למי שיש לו נכות רפואית בשיעור של לפחות 60% או 40% נכות הכוללים ליקוי נכות אחד בשיעור של לפחות 25%, אובדן כושר עבודה בשיעור של לפחות 50% ושיעור ההכנסה שלו נמוך מ-60% מהשכר הממוצע.
עקרות בית מוגדרות כנכות אם הן קיבלו לפחות 50% נכות רפואית וכן לפחות 50% דרגת אובדן כושר לבצע עבודות בית.
קביעת אחוזי הנכות הרפואית נעשית בהתאם לליקוי הפיזי/שכלי/נפשי של המבוטח ועל ידי הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי ואילו קביעת דרגת אי הכושר לעבוד שהנכות גרמה למבוטח, נעשית על ידי רופא מוסמך ופקיד שיקום של המוסד לביטוח לאומי.
קצבה זו מהווה את אחת הזכויות הרפואיות המרכזיות שהמדינה מעניקה למי שכושר התפקוד שלו נפגע עקב מצבו הרפואי.
תנאי הזכאות לקבלת קצבת נכות
קצבת הנכות ניתנת לכל מבוטח תושב ישראל, החל מגיל 18 ועד לגיל הפרישה שלו, אשר עומד בתנאים המצטברים הבאים:
(1) הכנסה - הכנסתו של המבוטח, כעובד שכיר או כעצמאי, נמוכה מ-60% או מ-45% מהשכר הממוצע, תלוי בסוג הליקוי שלו.
(2) נכות רפואית - המבוטח בעל נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או בשיעור של 40% לפחות, אם לאחד הליקויים שלו נקבעה נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות.
(3) דרגת אי-כושר - כושר העבודה של המבוטח הוגבל כליל או צומצם בלפחות 50% ונקבעה לו דרגת אי כושר באחד מהשיעורים הבאים: 60%, 65%, 74% או 100%.
הליך הבקשה לקבלת קצבת נכות
כדי לקבל קצבת נכות, יש למלא ולהגיש טופס 7801 - תביעה לקצבת נכות והצהרה למחלקת הביטוח והגבייה וזאת תוך 90 ימים מיום הפסקת העבודה או הירידה ביכולת ההשתכרות. מבוטח ללא הכנסה יכול להגיש תביעה מיידית.
את טופס התביעה יש להגיש בצירוף מסמכים נלווים וזאת לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו של המבוטח. ניתן להגיש את התביעה גם בתיבת השירות של הסניף, בדואר, בפקס ואף באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי.
המסמכים הנלווים לטופס התביעה כוללים מסמכים רפואיים, אישורים על עבודה ושכר ממקומות העבודה וכן כל מסמך שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקצבה. על עובד עצמאי להצהיר על השינויים בעבודתו ובהכנסותיו עקב הנכות וימציא את השומות האחרונות שבידו.
אופן הטיפול בתביעה כולל את השלבים הבאים:
1. פקיד התביעות והרופא של הביטוח הלאומי בודקים את התביעה כדי לבחון את עמידתו של התובע בתנאים לקבלת הקצבה ובמידה שחסר מידע, המבוטח יתבקש להשלימו.
על החלטת פקיד התביעות שאינה עוסקת בדרגת אי-הכושר, כגון על החלטתו בדבר תקופות העבודה של המבוטח, גילו, השכלתו, הכנסותיו מעבודה או שלא מעבודה, ניתן להגיש ערעור בפני בית הדין האזורי תוך 12 חודשים ממועד קבלת ההחלטה בכתב.
2. לאחר מכן התובע מזומן לוועדה רפואית של הביטוח הלאומי, לצורך קביעת הליקוי ממנו הוא סובל וקביעת אחוזי הנכות הרפואית הניתנים לו בגין אותו ליקוי, בהתאם לספר המבחנים של הביטוח הלאומי.
מי שנקבעו לו פחות מ-80% נכות רפואית, רשאי להגיש ערר על אחוז הנכות הרפואית בפני הוועדה לעררים של הביטוח הלאומי וזאת בתוך 60 ימים ממועד קבלת ההחלטה בכתב.
3. במידה ונקבעו לתובע אחוזי נכות רפואית אשר עוברים את הרף הנדרש, יש לקבוע גם את דרגת אי הכושר לעבוד שלו עקב הליקוי הרפואי שבו לקה, במקרה של עובד שכיר או עצמאי, או דרגת אי-הכושר לתפקד במשק בית עקב הליקוי הרפואי, לגבי עקרת בית.
לשם כך על התובע לעבור בדיקה נוספת באמצעות רופא מוסמך ופקיד השיקום של הביטוח הלאומי. דרגות אי-הכושר האפשריות הנן 60%, 65%, 74%, ו-100%, כאשר כאמור לצורך קבלת קצבת נכות כללית יש לקבל לפחות 50% אובדן כושר עבודה.
מי שנקבע לגביו שלא איבד מכושרו להשתכר או שאיבד פחות מ 50% מכושרו להשתכר וכן מי שנקבעה לו דרגת אי-כושר שאינה עולה על 74%, רשאי להגיש ערר על כך בפני הוועדה לעררים של הביטוח הלאומי וזאת בתוך 60 ימים ממועד קבלת ההחלטה בכתב.
תביעות של בעלי מוגבלות קשה, כגון חולים במחלה ממארת הנמצאים בשלבי טיפול אקטיבי במחלה או חלילה במצב סופני, מקבלות קדימות ומטופלות במסגרת המסלול המהיר, באופן לפיו הביטוח הלאומי ישתדל לסיים את הטיפול בתביעותיהם תוך 30 ימים מיום קבלת התביעה.
אופן קבלת תשלום קצבת הנכות
קצבת הנכות משולמת למבוטח בתום 90 ימים מהמועד שבו נקבעה לו דרגת אי הכושר. אם שולמו לו דמי מחלה, הקצבה תשולם לו בתום פרק הזמן שבעדו שולמו לו דמי המחלה. הזכאות לתשלום רטרואקטיבי תהיה עבור 12 חודשים לכל היותר לפני יום הגשת התביעה.
הקצבה מועברת בדרך כלל לחשבון הבנק של הזכאי לקצבה, אבל במקרים שרופא מוסמך קבע שהזכאי לקצבה אינו מסוגל, עקב נכותו, להשתמש בקצבה לטובתו או לטובת התלויים בו, תועבר הקצבה לחשבון הבנק מי שימנה הביטוח הלאומי כמקבל הקצבה.
מי שמקבל קצבת נכות כללית, יכול לקבל גם הטבות רפואיות נוספות, כגון הנחות בתשלומים עבור תרופות, תחבורה ציבורית, חשבונות ארנונה ומים, חשמל וטלפון, הטבות מס או פטור מתשלומי מס הכנסה במידה ונקבעה נכות בשיעור של 90% ועוד, הכל בכפוף לעמידתו בקריטריונים שנקבעו לשם כך על פי החוק.
קרא ותדע: זכויות מקבלי קצבת נכות!

למומחים שלנו יש פתרון

לצורך קבלת קצבת נכות יש למלא טפסי בקשה ולהגישם לגורמים המתאימים. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה ושכר ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקבלת קצבת נכות.
חשוב שתדע מילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת הקצבה.
רוצה לחסוך את הביורוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 07/02/2017 14:57  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!