אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע לנפגעי תאונות עבודה...
לדעת הכל על נפילה מפיגום כתאונת עבודה!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
זכויות לאחר
תאונת עבודה
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

נפילה מפיגום שהוכרה כתאונת עבודה

נפלת מפיגום במסגרת עבודתך? חשוב שתדע שמגיעות לך מגוון זכויות רפואיות בגין התאונה ובמיוחד אם זו פגעה באופן ישיר בתפקודך היומיומי ובכושר פרנסתך.
על מנת לממש את זכויותיך הרפואיות עליך להגיש אישורים רפואיים, אישורים ממקום העבודה ומגוון טפסים נוספים. כדי להצליח למקסם את הפיצויים שתקבל, חשוב לדעת איך למלא את המסמכים בצורה מדויקת ונכונה.
רוצה לדעת אילו זכויות רפואיות מגיעות לך ומה צריך לעשות כדי לממש אותן?

כל מה שחשוב לדעת על הזכויות שלך

תאונת עבודה - מה זה אומר?
תאונת עבודה הינה תאונה שאירעה לעובד שכיר תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעסיק או מטעמו או כתאונה שאירעה לעובד עצמאי תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו.
מדובר באירוע פתאומי אשר נגרם לעובד על ידי גורם חיצוני אשר פוגע בו וגורם לו נזק, בגינו ניתן להגיש תביעות לקבלת פיצויים בכמה מישורים, כפי שיובהר בהמשך הדברים.
כאשר עובד שכיר עובר תאונת עבודה, באפשרותו להגיש תביעה לא רק בפני המוסד לביטוח לאומי, אלא גם כנגד המעסיק וזאת במידה ותאונת העבודה אירעה עקב התרשלותו של המעסיק, אם כי יש לקזז את תשלומי הביטוח הלאומי מתשלום הפיצויים של המעסיק.
כמו כן, יש לקחת בחשבון כי במידה והתאונה התרחשה גם עקב התרשלותו של העובד, אז ייפסק לו אשם תורם בשיעור מסוים, אשר יקוזז משיעור אחריותו של המעסיק.
מקרה דוגמא של תביעה לקבלת פיצויים בגין נפילה מפיגום במסגרת עבודה
במסגרת הליך ת"א 3532-03-09 ב.מ. נ' מוזבלט אשר התנהל בפני בית משפט השלום בנצרת, נדונה תביעה לקבלת פיצויים שהגיש עובד כנגד מעסיקו, לאחר שנפל מפיגום בעת עבודתו באתר בנייה להקמת בית פרטי.
תיק זה עסק בפועל בניין אשר במהלך ביצוע העבודות לבניית שלד בית פרטי, עלה עם מעסיקו על פיגום שנבנה והוצב במקום על ידי המעסיק, בגובה של כ-3 מטר. בעוד השניים עומדים על הפיגום, נשברה תחתית הפיגום והפועל נפל ארצה ולאחר מכן נפל גם מעסיקו.
העובד פונה לבית החולים, שם אובחן כסובל משבר מרוסק של הזיז הלטרלי של עצם הטלוס. העובד נותח ורגלו הושמה בגבס. לאחר מכן העובד היה נתון במעקב רפואי במשך תקופה ממושכת והתלונן על מגבלות וכאבים.
למעלה משנה לאחר התאונה, נמצאו ברגלו שבבי עצם רבים והוא נותח לשם הוצאתם. לאחר הניתוח, העובד היה נתון שוב במעקב רפואי והופנה לטיפולי פיזיותרפיה.
בהסתמך על הראיות בתיק, הגיע בית המשפט למסקנה כי התאונה אירעה מאחר שהפיגום הורכב והוקם באופן לקוי שאיננו מתאים לייעודו. בית המשפט ציין את ההלכה הידועה והמושרשת היטב בדבר קיומה של חובת הזהירות המושגית המוטלת על המעסיק כלפי עובדו.
עוד נקבע, כי אין חולק שבמקרה זה מתקיימת גם חובת זהירות קונקרטית, מאחר שמדובר בעבודה בגובה על פיגום, אשר נבנה על ידי המעסיק, כשפגיעת העובד התרחשה כתוצאה משבר בפיגום.
כאשר נשאל המעסיק לגבי האמצעים שנקט למניעת הסיכון שהתממש בפועל, עלה מתשובתו כי הוא לא בדק בצורה כלשהי את הקרשים מהם בנה את הפיגום ואת יציבות הפיגום וכי הוא אף לא סיפק לעובד אמצעי הגנה לעבודה בגובה, כגון רתמת קשירה וכן לא סיפק לו הדרכה בעניין זה.
התנהלות זו מהווה הפרה של חובת הזהירות המוטלת על המעסיק להבטחת תנאי עבודה הולמים ובטוחים לעובדיו. עוד נקבע כי במקרה זה מתקיים קשר סיבתי בין ההפרה לבין הנזק שנגרם, מאחר שאם היו ננקטים אמצעי זהירות מתאימים בקשר לפיגום, סביר כי היה בכך למנוע את שבירתו בעת שהעובד והמעסיק עמדו עליו וכמו כן, את נפילת העובד.
לפיכך, המסקנה הינה שהמעסיק חייב ברשלנות ובאחריות נזיקית כלפי העובד בגין פגיעתו עקב התאונה ולרבות בשל הפרת תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), תשמ"ח - 1988 ובמיוחד התקנות העוסקות בבניית פיגומים.
קרא ותדע: נפילה מחלון שהוכרה כתאונת עבודה!
בית המשפט הוסיף וקבע כי גם מזמין העבודה ובעליו של הבית הפרטי שנבנה, נושא באחריות כלפי העובד וזאת בהיותו "מבצע הבנייה" לפי תקנות הבנייה הללו, שהינן תקנות קוגנטיות שלא ניתן להתנות עליהן. ככזה, גם הוא נושא באחריות לבטיחות העובדים באתר, בהתאם לתקנות:
  • תקנה 2 לתקנות הללו מטילה על מבצע הבנייה לדאוג למינוי מנהל עבודה.
  • תקנה 5(א) לתקנות קובעת כי מנהל העבודה חייב למלא אחר הוראות התקנות ולנקוט צעדים מתאימים כדי להבטיח שכל עובד ימלא אחר התקנות הנוגעות לעבודתו.
  • תקנה 5(ג) קובעת כי במידה ומבצע הבנייה לא מינה מנהל עבודה, "רואים את כל החובות המוטלות על מנהל העבודה כמוטלות על מבצע הבנייה".
בענייננו, לא מונה מנהל עבודה לפי התקנות ובשל כך מוטלת האחריות על קיום הוראות הבטיחות שבתקנות על מבצע הבנייה, הוא מזמין העבודה ובעליו של הבית הפרטי שנבנה כאמור. לפיכך, גם הבעלים נושא באחריות לקיום הוראות הבטיחות הקבועות בתקנות הבנייה ובכלל זה התקנות בדבר הקמה, בדיקה ופיקוח על תקינות הפיגומים.
אבל, הוראות אלו לא קוימו, מאחר שלא נערכה כנדרש בדיקה של התאמת החומר ממנו בנוי הפיגום ומידת יציבות הפיגום. סביר להניח שלו הוראות אלו היו מתקיימות, היה בכך כדי למנוע את התוצאה של שבירת הפיגום בעת שהעובד עמד עליו.
לאחר שבית המשפט קבע כי הן המעסיק והן הבעלים של הבית שנבנה נושאים באחריות נזיקית כלפי העובד שנפגע בגין הפרת הוראות הבטיחות הקבועות בתקנות הבנייה, פנה בית המשפט לקבוע את חלוקת האחריות הנזיקית ביניהם, אשר נחתכת על פי מבחן האשם היחסי.
בית המשפט קבע כי בסוגיה זו יש להטיל את עיקר האחריות על המעסיק. המעסיק נושא באחריות ראשונית להבטיח תנאי עבודה הולמים ובטיחותיים לעובדיו. כמי שעוסק בעבודות בניין, הוא בעל הידע, הניסיון והיכולת לצפות ולמנוע את סוג הסיכון שהתממש במקרה זה.
יתרה מכך, זיקתו של מעסיק לפגיעתו של העובד במקרה זה הינה הדוקה וישירה, מאחר שהוא עצמו בנה את הפיגום אשר נשבר. להבדיל, הבעלים של הבית ומזמין העבודה, איננו עוסק בעבודות קבלנות ואין לו ניסיון וידע משל עצמו בעבודות ואופן ניהולן.
לפיכך, בקביעת חלוקת האחריות בין המזיקים, יש לתת בנסיבות ענייננו משקל רב לשוני בסיסי זה שבין שני הצדדים הללו. בהתאם לכך ייחס בית המשפט כ-90% מהאחריות למעסיק ו-10% בלבד לבעלים של הבית.
עוד קבע בית המשפט, כי אין כל מקום לייחס לעובד במקרה זה אשם תורם לגבי התרחשות התאונה. שכן ככלל, לגבי פגיעת עובד בתאונת עבודה, נטיית הפסיקה הינה להקל עם העובד ולדקדק עם המעסיק בכל הנוגע לשמירה אמצעי בטיחות הולמים בעבודה.
קיימת נטייה במדיניות השיפוטית שלא להטיל אחריות על העובד הנפגע בשל אשם תורם, אלא במקרים ברורים בהם אשמתו של העובד כגורם לתאונה בולט וברור לעין וכי לא בנקל יטיל בית המשפט אשם תורם על עובד.
ראוי להטיל אחריות בגין רשלנות תורמת על עובד, רק אם הוא נטל סיכון בלתי מחושב וממשי, כתוצאה מהחלטתו החופשית ואותו סיכון אשר גרם לנזק. במידה ונמצא כי העובד סטה באופן ממשי מרמת הזהירות הנדרשת, כך שחטא ברשלנות של ממש, כי אז תוטל עליו אחריות בגין רשלנות תורמת.
בבסיס גישה זו עומדים פערי הכוחות בין הצדדים והתפיסה כי המעסיק הוא בעל האוטונומיה והאמצעים המתאימים למניעת סיכונים בעבודה לעובדיו, בעוד שיכולתו של העובד לחרוג ממסגרת העבודה שהציב לו מעסיקו הינה מוגבלת.
מבדיקת הנסיבות במקרה זה עולה, כי התנהגות העובד איננה נכנסת בגדר המקרים שבהם יש לייחס לו אשם תורם. העובד במקרה זה הינו עובד מן המניין, שאיננו בעל סמכות ניהולית או מעמד אוטונומי מיוחד במסגרת העבודה.
העובד העיד כי הוא עובד בבניין שנים רבות ומכיר היטב את העבודה השוטפת, אבל הוא החל את עבודתו אצל המעסיק הספציפי רק כחודשיים לפני התרחשות התאונה, כך שאין מדובר בעובד שמעמדו במקום העבודה מבוסס לאורך תקופה ארוכה.
מהראיות עולה כי התאונה ארעה כתוצאה מכך שפיגום העץ עליו עמד העובד נשבר, מבלי שגורם חיצוני כלשהו גרם לכך ומכאן המסקנה הסבירה כי היה ליקוי בפיגום עצמו או בחומר ממנו נבנה. לא הייתה כל טענה מפי מי מהצדדים כי מדובר היה בפגם שנראה לעין.
בנסיבות אלו של פגם נסתר, אין לדרוש מהעובד כי ייזום בדיקה עצמאית מקדימה של טיב החומר ממנו נבנה הפיגום שהעמיד לרשותו המעסיק כחלק משגרת העבודה הרגילה. בנוסף, העובד נפגע בעת שעבד שכם אל שכם עם מעסיקו ובעת שהמעסיק עצמו לא טרח לנקוט באמצעי בטיחות כלשהם כלפי עצמו ועובדיו כמותו.
בכל אלו יש כדי להביא למסקנה כי אין לראות בהתנהלות העובד משום רשלנות של ממש המצדיקה להטיל עליו אשם תורם.
בהמשך דבריו קבע בית המשפט לעובד נכות רפואית צמיתה בשיעור של כ-10% וזאת בגין הגבלות בתנועות הקרסול על פי תקנה 48(3)(א) לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז - 1956 מותאם.
בסיכומו של דבר, נפסקו לעובד פיצויים בסך כולל של 286,000 ש"ח, אשר כוללים את רכיבי הפיצויים הבאים: אובדן שכר לעבר - 164,000 ₪, אובדן שכר לעתיד - 42,000 ₪, אובדן פנסיה - 17,000 ₪, כאב וסבל - 50,000 ₪, עזרת צד ג' - 10,000 ₪ והוצאות - 3,000 ₪.
מסכום זה יש לנכות את תגמולי המוסד לביטוח לאומי לעובד בגין דמי פגיעה בסך של 12,558 ₪ וכן בגין גמלת נכות מעבודה, בסך של 99,080 ₪, סה"כ 117,393 ₪. לפיכך, בסופו של דבר נפסקו לעובד פיצויים בסך של 169,000 ₪.
כדאי לדעת יותר על מעמד נכה נזקק והמשמעויות שלו!

הגיע הזמן לקבל את מה שמגיע לך!

לצורך קבלת הפיצויים יש למלא טפסי בקשה ולהגישם לגורמים המתאימים. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה ושכר ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות להכרה כנפגע תאונת עבודה.
חשוב שתדע שמילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת הפיצויים.
רוצה לחסוך את הבירוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 20/06/2017 16:20  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!