אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע בנושא קבלת מעמד נכה נזקק...
נפגעת כתוצאה מתאונת עבודה? כך תקבל מעמד של נכה נזקק!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
עזרה בנושא
נכויות וקצבאות
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

קבלת מעמד נכה נזקק והזכויות שמגיעות לך

במידה והנך נפגע עבודה ונותרה לך נכות זמנית בתום תקופת קבלת דמי הפגיעה, חשוב שתדע שמגיעות לך זכויות רפואיות ובפרט מעמד של נכה נזקק.

מעמד נכה נזקק מגן עליך ומעניק לך זכאות לקצבאות שונות, שמטרתן להקל עליך ולשפר את איכות חייך בשלבי הביניים שלאחר הפגיעה בעבודה, על מנת שפרנסתך לא תיפגע.
רוצה לדעת כיצד ביכולתך לקבל מעמד של נכה נזקק ומה מעמד זה מקנה לך?

מה צריך לעשות עכשיו?

מהו נכה נזקק?

מעמד נכה נזקק מיועד לנפגעי עבודה, בעלי נכות זמנית בגינה הם עדיין לא יכולים לעבוד, אך עם זאת הם אינם זכאים לקבלת גמלת נכה עבודה במהלך תקופת הביניים שחלה בין תום זכאותם לקבלת דמי פגיעה ועד לחזרתם לעבודה.

כאשר אדם הוכר כנפגע עבודה על ידי המוסד לביטוח הלאומי, הוא זכאי לקבל דמי פגיעה במשך עד 90 ימים.

בתום תקופת קבלת דמי הפגיעה, הוא זכאי לפנות שוב למוסד לביטוח הלאומי, בבקשה להכיר בו כנכה עבודה בעל אחוזי נכות לצמיתות המקנים לו זכאות לקבלת גמלת נכות מעבודה.

במידה ונקבעו לו אחוזי נכות זמניים, שאינם מאפשרים לו לקבל גמלת נכות מעבודה אך עם זאת הפגיעה בו עדיין לא מאפשרת לו לחזור לעבודתו, עלול להיווצר מצב ביניים שבו הוא עדיין איננו מסוגל לעבוד ועם זאת אין לו כל אמצעי מחיה.

מעמד הנכה הנזקק מאפשר לתת פתרון למצב ביניים זה, באמצעות הענקת קצבת נכות זמנית בשיעור מרבי של 100%, בהתאם לתקנה 18א לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט"ז- 1956.

מעמד הנכה הנזקק מקנה לנפגעי העבודה הללו את הזכות לקבלת קצבת נכות זמנית בשיעור 100%, כאילו הוכרו כבעלי 100% נכות זמנית וזאת למשך עד 4 חודשים.

בתום 4 החודשים באפשרותם להגיש תביעה להארכת הגמלה, במידה והם עדיין אינם מסוגלים לעבוד.

תנאי הזכאות לקבלת מעמד נכה נזקק
תקנה 18א לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט"ז- 1956 מגדירה נכה נזקק כך: "מי שנקבעה לו נכות לזמן מוגבל, או נכות שדרגתה זמנית והרשות קבעה לבקשת המוסד, או על פי בקשתו, או מיזמתה היא כי אין לנכה סיכוי סביר לעבודה כלשהי עקב הפגיעה בעבודה ואין לו הכנסה מהתעסקות."

כלומר, הקריטריונים להכרה במעמד נכה נזקק הינם: נפגע בעבודה, שנקבעה לו נכות לזמן מוגבל או דרגת נכות זמנית בשיעור הנמוך מ-100%, אשר עקב הפגיעה אין סיכוי סביר שיוכל להשתלב בעבודה כלשהי ואין לו הכנסה מעבודה.

הגורם המוסמך להכיר בנפגע העבודה כנכה נזקק הינו ועדת הרשות.

מדובר בוועדה מטעם המוסד לביטוח לאומי, אשר מורכבת מרופא מוסמך, פקיד שיקום ועובד מנהל נפגעי העבודה של המוסד לביטוח לאומי.

הוועדה יכולה כאמור, לקבוע שנפגע העבודה הוא כמו בעל 100% נכות זמנית, דבר אשר מאפשר לו לקבל קצבה חודשית מלאה.

על פי הפסיקה, ועדת הרשות הינה מעין גוף שיפוטי, על כן עליה לקבל את החלטתה לאחר שלקחה בחשבון את כל הפרמטרים רלוונטיים, ולנמק את החלטותיה באופן סביר.

השיקולים שעל הוועדה להביא בחשבון, אינם רק שיקולים רפואיים, אלא גם שיקולים תעסוקתיים שעוסקים בסיכויים הריאליים של הנכה למצוא עבודה בתקופת הנכות הזמנית.

לצורך קבלת ההחלטה, הוועדה רשאית לדרוש מנפגע העבודה או מהמוסד לביטוח לאומי להמציא לה מידע נוסף הדרוש לה לצורך מתן החלטתה, ובנוסף היא רשאית לדרוש מהמוסד לביטוח לאומי לבצע חקירה לאימות נתונים ולקביעת עובדות לצורך מתן ההחלטה.

כל דרישה של הוועדה לקבלת מידע או לביצוע חקירה תפורט ותנומק בפרוטוקול.

כל חומר חקירה ומידע אחר שהעביר המוסד לביטוח לאומי לוועדה, יועבר גם לנפגע עצמו.

הליך הבקשה לקבלת מעמד נכה נזקק

לשם קבלת מעמד נכה נזקק, יש להגיש את טופס ב.ל. 279 בדבר תביעה להכרה כנכה נזקק ולצרף לה את כל המסמכים הדרושים, לרבות אישור מהמעסיק לגבי מועד החזרה לעבודה בתקופת הנכות הזמנית, וכן אחד משני המסמכים הבאים:

אישור מרופא תעסוקה, בדבר רמת אי הכושר של נפגע העבודה לעבוד בעבודתו, או בעבודה מתאימה אחרת ולאיזו תקופת זמן, או סיכום מחלה בגין אשפוז במהלך התקופה שבה נקבעה הנכות הזמנית.

יש להגיש את התביעה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו של העובד.

ניתן להגיש את התביעה גם בתיבת השירות של הסניף, בדואר, בפקס ואף באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי.

במידה שוועדת הרשות דחתה את הבקשה לקבלת גמלת נכה נזקק, יכול התובע להגיש ערעור על החלטתה בפני בית הדין האזורי לעבודה, וזאת תוך שישה חודשים מיום קבלת ההודעה הכתובה מהמוסד לביטוח לאומי בעניין החלטתו בנושא.

בית הדין לעבודה אינו מוסמך לקבוע האם אדם מסוים הינו נכה נזקק או לא, סמכותו מוגבלת רק לביקורת השיפוטית על שיקולי ההחלטה, על הדרך בה היא התקבלה ועל סבירותה.

בית הדין לעבודה יכול לקבוע שההחלטה של ועדת הרשות לא הייתה סבירה, לא נומקה כראוי ולא כללה את כל השיקולים ההכרחיים.

במקרה כזה, החלטתה של הוועדה אינה תקפה ויהיה עליה לבדוק מחדש את הבקשה.

הגיע הזמן לקבל את מה שמגיע לך!

לצורך קבלת מעמד נכה נזקק יש למלא טפסי בקשה ולהגישם לגורמים המתאימים. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים, אישורי הכנסות וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקבלת המעמד.

מילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת המעמד.

רוצה לחסוך את הבירוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעלות.

עדכון אחרון: 12/03/2017 15:20  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!