אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע לאנשים שזקוקים להכרה במחלת מקצוע...
לדעת הכל על מחלת מקצוע!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
זכויות לאחר
תאונת עבודה
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

כל מה שרצית לדעת על מחלת מקצוע

לקית חלילה במחלת מקצוע ועקב כך נפגע אובדן כושר העבודה שלך באופן זמני או קבוע? חשוב שתדע שמגיעות לך זכויות רפואיות בגין הפגיעה.
על מנת לממש את זכויותיך הרפואיות עליך להגיש אישורים רפואיים, אישורים ממקום העבודה ומגוון טפסים נוספים. כדי להצליח למקסם את הפיצויים שתקבל, חשוב לדעת איך למלא את המסמכים בצורה מדויקת ונכונה.
רוצה לדעת מהן הזכויות הרפואיות המגיעות לך במצב כזה ומה צריך לעשות בפועל כדי לקבל אותן?

מה צריך לעשות עכשיו?

מחלת מקצוע - מה זה אומר?
מחלת מקצוע הינה מחלה בה חלה עובד שכיר עקב עבודתו אצל המעסיק או מטעמו, או מחלה שחלה בה עובד עצמאי עקב הפעולות הנדרשות ממנו מתוקף עבודתו ואשר גרמה לו לאובדן כושר עבודה, באופן זמני או קבוע, אשר יכול לזכות אותו בקבלת זכויות רפואיות.
מחלת המקצוע מזכה את העובד בקבלת קצבאות מסוימות מטעם הביטוח הלאומי, אשר נועדו לפצות אותו על אובדן הכנסתו במהלך התקופה שבה הוא איבד את כושר עבודתו עקב המחלה.
במידת הצורך ניתן גם להגיש תביעת פיצויים כנגד המעסיק של העובד, במידה וזה התרשל והפר את חובת הזהירות המוטלת עליו כלפי העובד וכן כלפי חברת הביטוח הפרטית, במידה והעובד מבוטח גם באופן פרטי במסגרת פוליסות נכות ואובדן כושר עבודה, או פוליסות קבוצתיות מטעם מקום עבודתו.
מחלות מקצוע נובעות לרוב מחשיפת ממושכת של העובד לחומרים כימיים, ביולוגיים או פיזיקאליים כדוגמת קרינה, או כתוצאה מההתנהגות הפיזית הנדרשת על מנת לבצע את העבודה כדוגמת שימוש בקול או הרמת משאות כבדים.
לדוגמא, עובד במכון רנטגן שנחשף תקופה ממושכת במהלך עבודתו לקרינה מייננת, או מציל שנחשף לשמש חזקה תקופה ממושכת במהלך עבודתו, עלולים ללקות עקב כך במחלת הסרטן.
בעלי מקצוע מסוימים אשר מרבים להשתמש בקולם באופן מאומץ וממושך ואשר עבודתם מחייבת אותם להרבות בדיבור לפני קהל, לעיתים תוך כדי הרמת קול, כגון מורים, מרצים, זמרים, ושדרנים, עלולים ללקות בצרידות כרונית או ליקויי קול אחרים. עובדים שנחשפים לחומרים כימיים רעילים עלולים ללקות באסטמה וכיוצא בזה.
מי שנפגע עקב מחלת מקצוע יכונה נפגע עבודה, בדומה לנפגע עקב תאונת עבודה. ההבדל בין תאונת עבודה למחלת מקצוע מתבטא בכך שבעוד שתאונת עבודה הינה פגיעה חד פעמית עקב העבודה, אז מחלת המקצוע מתרחשת במשך תקופת זמן עקב חשיפה ממושכת לתנאי עבודה מזיקים.
עם זאת, לא כל מחלה אשר נגרמה כתוצאה מעבודה תיחשב בהכרח כמחלת מקצוע. מבחינת החוק קיימת רשימה של כ-40 מחלות הנחשבות למחלות מקצוע מבחינת הביטוח הלאומי, כאשר רק בגין מחלות אלו ניתן לקבל פיצוי. מדובר במחלות כגון סרטן העור, ליקויי שמיעה, שחפת, מחלות פרקים, מחלות עצבים, הרעלות למיניהן ועוד.
ההליך ההכרה במחלת מקצוע והקצבאות שמגיעות לך
לשם קבלת ההכרה במחלת מקצוע, על החולה להוכיח כי המחלה נמנית על רשימת מחלות המקצוע, כי המחלה נגרמה באופן ישיר כתוצאה מעיסוקו במקצועו או משלח ידו, כי היא התגלתה אצלו לראשונה במהלך תקופת עבודתו, כפי שעולה מהרשומה הרפואית שלו וכי הוא עבר מספר טיפולים בגינה.
כמו כן עליו להגיש את הבקשה לקבלת הגמלה תוך שנה מתיעודה הראשוני של המחלה, בצירוף חוות דעת רפואית.
במידה והעובד עמד בתנאים הללו, תקבע הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי את אחוזי הנכות המגיעים לו בגין מחלת המקצוע שלו וזאת לפי דרגת חומרתה. לדוגמא, אחוזי הנכות בגין מחלות עור אשר נגרמות על ידי אבק, נוזלים חמרים יציבים או גזים OCCUPATIONAL DERMATOSES - הינם כמפורט להלן:
(א) ישנו גורם ידוע, אין הפרעות בהעדר של מגע עם הגורם 0%
(ב) ישנו גורם ידוע, הפרעות ממושכות וחוזרות גם ללא מגע עם הגורם 10%
(ג) ישנו גורם ידוע, הפרעות ניכרות 20%
(ד) ישנו גורם ידוע, הפרעות ניכרות ברוב חלקי הגוף 30%
בהתאם לקביעת אחוזי הנכות על פי מחלת המקצוע, תיקבענה גם הקצבאות המגיעות לעובד בגינה וזאת כמפורט להלן:
(א) גמלת נכות מעבודה/דמי פגיעה: בתחילה הביטוח הלאומי משלם לנפגע העבודה דמי פגיעה וזאת במשך התקופה שבמהלכה הוא אינו מסוגל לעבוד ועד ל-90 ימים לכל היותר, כלומר שלושה חודשים.
הקצבה משולמת לנפגע בתנאי שהוא אינו מסוגל לעבוד עקב מחלת המקצוע בה לקה וזאת לא בעבודתו ולא בעבודה מתאימה אחרת.
בנוסף, על הנפגע להגיש למוסד לביטוח לאומי תעודת אי כושר אשר נערכה לפי חוק הביטוח הלאומי ואשר נחתמה על ידי רופא.
גובהם של דמי הפגיעה הוא 75% מן השכר היומי של הנפגע, אשר מחושב על פי השכר בשלושת החודשים האחרונים לפני הפגיעה חלקי 90 ימים. השכר הקובע לעניין זה הינו השכר ממנו הפריש המעביד מס לביטוח לאומי והוא אינו כולל רכיבים נוספים מהם לא מנוכה מס.
בתום תקופת שלושת החודשים, לא יהיה הנפגע זכאי עוד לתשלום דמי פגיעה, אולם אם נותרה לו נכות עקב מחלת המקצוע, יתכן והוא יהיה זכאי לקבלת גמלת נכות מעבודה, כמפורט להלן.
(ב) גמלת נכות מעבודה: עובד שנותרה לו נכות כלשהי עקב מחלה מקצוע בה לקה, זכאי לקבל לאחר קבלת תשלום דמי הפגיעה, גם גמלת נכות מעבודה, בהתאם לאחוזי הנכות הקבועים שנקבעו לו.
במידה והנכות עומדת על 19%-9%, ישולם לו מענק חד פעמי ובמידה והנכות עומדת על 20% ומעלה, תשולם לו קצבה חודשית.
כאשר הוא יגיע לגיל אשר מקנה לו זכאות לקצבת זקנה, הוא יוכל לבחור בין קבלת קצבת הנכות לקבלת קצבת הזקנה, כאשר בחירה בקבלת קצבת הזקנה, תזכה אותו בנוסף גם בקבלת מענק חד פעמי בגובה 36 קצבאות נכות מעבודה.
לשם קבלת גמלת הנכות מעבודה, על המבוטח להופיע בפני וועדה רפואית של הביטוח הלאומי שתקבע את דרגת נכותו. יש להגיש את התביעה בתוך 12 חודשים ממועד הפגיעה ורצוי להגישה סמוך לתום תקופת תשלום דמי הפגיעה. גם מבוטח שחזר לעבודה או לא נעדר מהעבודה יכול להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה.

לקריאה נוספת על קבלת מעמד נכה נזקק
(ג) טיפול רפואי בחינם: ניתן אף הוא למי שהוכר כנפגע עבודה עקב מחלת המקצוע, למשך כל זמן שיידרש לו טיפול כתוצאה מהפגיעה.
לשם קבלת הטיפול על המבוטח שהינו עובד שכיר לפנות לקופת חולים עם טופס הפניה מהמעסיק לקבלת טיפול רפואי, המכונה טופס ב.ל. 250. מבוטח שהינו עובד עצמאי יקבל טופס בקשה לטיפול רפואי בקופת החולים, המכונה טופס ב.ל. 283. סוג הטיפול הרפואי והיקפו ייקבעו על ידי הרופא המטפל במבוטח מטעם קופת חולים.
(ד) שיקום מקצועי: מבוטח אשר מחלת המקצוע בה חלה אינה מאפשרת לו לחזור ולעסוק בעבודתו ובמקצועו הקודמים, שהינו בעל 20% נכות רפואית לפחות ואשר זקוק להכשרה מקצועית כדי לחזור לעבודתו או לעבוד בעבודה שמתאימה לכישוריו לאחר שנפגע או חלה, יהיה זכאי לשיקום מקצועי על חשבון ביטוח לאומי.
השיקום המקצועי כולל: אבחון מקצועי, מימון מלא של לימודים, מימון מלא של נסיעות וחומרי לימוד ותשלום דמי כלכלה לתקופת הלימודים.
(ה) גמלת תלויים: במידה והמבוטח נפטר חלילה עקב מחלת המקצוע בה חלה, עשויים בני משפחתו להיות זכאים לקבלת גמלת תלויים, אשר תשלום להם באמצעות מענק חד פעמי או קצבה חודשית.
בני המשפחה הזכאים לגמלת תלויים הנם האלמן או האלמנה של המבוטח וילדיו, אשר עונים על תנאי הזכאות. בתנאים מסוימים יהיו זכאים לגמלה הורים, אחים, סב או סבתא, שהמבוטח היה מפרנסם.

המומחים שלנו לשירותך

לצורך קבלת הקצבאות עבור מחלת מקצוע יש למלא טפסי בקשה ולהגישם לגורמים המתאימים. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה ושכר ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות להכרה כמי שלקה במחלת מקצוע.
חשוב שתדע שמילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת הפיצויים.
רוצה לחסוך את הביורוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 13/02/2017 14:49  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!