אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע בנושא הגדלת אחוזי נכות...
כך תגיש בקשה לבדיקה מחדש של אחוזי נכותך!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
עזרה בנושא
נכויות וקצבאות
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

הכל על טופס 7842 - בקשה לבדיקה מחדש של אחוזי הנכות

סובל מהחמרה במצבך הרפואי בגין תאונת עבודה שהתרחשה בעבר?

חשוב שתדע שגם לאחר שהוועדה הרפואית כבר קבעה לך את אחוזי נכות, ניתן לפנות אליה בבקשה לבדיקה מחדש של אחוזי הנכות, ועל ידי כך להגדילם.
בהתאמה להגדלת אחוזי נכותך, יורחבו גם זכויותיך הרפואיות וההטבות המגיעות לך בשל הנכות. על מנת לממש את זכותך לבחינה מחדש, עליך להגיש טפסים במועד על פי חוק.

רוצה האם אתה זכאי להגדיל את אחוזי הנכות שלך ואם כן מה צריך לעשות לשם כך?

מה צריך לעשות עכשיו?

קצבת נכות משולמת על ידי הביטוח הלאומי למי שנקבע לגביו שהינו בעל לפחות 60% אחוזי נכות הרפואית או 40% מצטברים הכוללים ליקוי נכות אחד בשיעור של לפחות 25% וכן בעל דרגת אי כושר לעבוד בשיעור של 50% וכן מי שהכנסתו נמוכה מ-60% או מ-45% מהשכר הממוצע, תלוי בסוג הליקוי שלו.

סכום קצבת הנכות נקבע לפי דרגת אי הכושר לעבוד שנקבעה לו: 75% ומעלה, 74%, 65% ו-60%.

לפיכך, מי שחלה החמרה במצבו הרפואי או התפקודי, יכול להגיש בקשה לבדיקה מחודשת של מצבו הרפואי על מנת להגדיל את אחוזי הנכות הרפואית שלו או אחוזי דרגת אובדן כושר העבודה שלו ובכך להקנות לו זכאות לקצבת נכות או להגדיל את סכום הקצבה שלו.

כדי לבקש בדיקה מחודשת להערכת מצב רפואי עקב החמרתו, יש להגיש לביטוח הלאומי טופס 7842 בדבר בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת נכות.

אולם, אליה וקוץ בה. שכן, בעת הגשת בקשה זו יש לקחת בחשבון שלמרות שהבקשה הוגשה לשם הגדלת אחוזי הנכות של הנכה, אז הביטוח הלאומי יכול לנצל הזדמנות זו גם כדי לקבוע, במידה שממצאי הבדיקה מצביעים על כך, כי למעשה חלה הטבה במצבו של הנכה ובהתאם לכך להקטין את אחוזי הנכות וגם את סכום הקצבה שלו.

במידה ואחוזי הנכות החדשים שנקבעו הינם מתחת לרף המינימאלי של קצבת הנכות, עלול הדבר להביא אף לביטול קצבת הנכות כולה.

סיכון זה אף מצוין במפורש בראש טופס 7842, בניסוח הבא: "לידיעתך, המוסד רשאי לקבוע אחוזי נכות רפואית ודרגת אי כושר נמוכים מאלה שנקבעו בעבר".

לפיכך, חשוב להיות מודע היטב לקיומו של סיכון זה ולקחת אותו בחשבון בעת שקילת הגשת הבקשה לבדיקה מחודשת של המצב הרפואי.
תנאי הזכאות להגשת טופס 7842

הזכות להגשת טופס 7842 לשם הגשת בקשה לקביעה מחודשת של דרגת הנכות, ניתנת למי שמקבל קצבת נכות, זמנית או קבועה, אשר חלה החמרה במצבו הרפואי וזאת בצירוף אישורים רפואיים עדכניים אשר מאשרים את ההחמרה במצב.

עם זאת, לעתים קיים תנאי בדבר חלוף פרק זמן מינימאלי מאז הקביעה האחרונה של הביטוח הלאומי וזאת כמפורט להלן:
1. מי שתביעתו לקצבת נכות נדחתה מפני שנקבעו לו פחות מ–60% נכות רפואית, או פחות מ-40% נכות רפואית כאשר אחד הליקויים לפחות הוא 25%, או פחות מ–50% נכות רפואית לעקרת בית וכן מי שנקבעה לו דרגת אי כושר פחותה מ- 50% וכן מי שנקבעה לו דרגת אי כושר חלקית. אלו רשאים לבקש בדיקה מחדש של אחוזי הנכות הרפואית לאחר 6 חודשים ממועד הקביעה האחרונה של הביטוח הלאומי

עם זאת, מי שחלה החמרה משמעותית במצבו, יכול בנסיבות מסוימות להגיש את הבקשה גם אם לא חלפו 6 חודשים מהקביעה האחרונה של המוסד, בצירוף אישור רפואי על ההחמרה במצבו מטעם רופא מוסמך.
2. מי שנקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור 75% ומעלה, הוא אינו מאושפז במוסד, רופא מוסמך מטעם הביטוח הלאומי קבע כי חלה החמרה במצבו הרפואי, רשאי לבקש בדיקה מחדש של אחוזי הנכות הרפואית לאחר 12 חודשים ממועד הקביעה האחרונה של הביטוח הלאומי.

3. מי שתביעתו לקבלת קצבת נכות נדחתה שלא עקב מצבו הרפואי או התפקודי, אלא בשל סיבות אחרות, לדוגמא בשל הכנסות גבוהות מעל הרף של הביטוח הלאומי ולאחר מכן הכנסותיו פחתו מתחת לרף זה, רשאי להגיש תביעה חוזרת ללא המתנה.

אופן מילוי טופס 7842

במסגרת טופס 7842, על המבקש למלא את פרטיו האישיים. במידה והוא אינו מסוגל למלא את פרטי הבקשה בעצמו יש לפרט גם את פרטיו של מי שמגיש את הבקשה עבורו.

בנוסף, על המבקש, בין היתר, למלא את הפרטים הבאים:

לפרט את נימוקיו לבקשה מחדש, תוך פירוט השינויים שחלו במצבו הרפואי והתעסוקתי מאז הבדיקה הקודמת ולצרף אישורים רפואיים מעודכנים ומפורטים.

לציין האם הוא מסכים שהרופא יקבע את אחוזי הנכות הרפואית שלו לפי מסמכים רפואיים בלבד ומבלי לזמן אותו לבדיקה רפואית, תוך שהוא לוקח בחשבון שיהיה עליו להתייצב לבדיקה רפואית אם הרופא ידרוש זאת.

להצהיר על עבודה, הכנסות מעבודה ודמי מחלה שקיבל הוא ובן/בת זוגו ב-12 החודשים האחרונים.

לקריאה נוספת אודות: החזרי מס לבן זוג של אדם נכה.

לחתום על כתב ויתור על סודיות רפואיות, באופן לפיו הוא מוותר על הסודיות הרפואית שלו ומבקש בזה למסור למוסד לביטוח לאומי או לבא כוחו, כל מידע בקשר למחלתו, למצבו הרפואי, לטיפול שניתן לו, תוצאותיו, מידע על סידור במסגרת חוץ ביתית או כל מידע אחר שידרשו או כל מסמך רפואי או שיקומי או פסיכיאטרי אודותיו.

במידה והבקשה אושרה, המוסד לביטוח לאומי יכיר באחוזי הנכות החדשים שנקבעו למבקש החל ממועד הגשת הבקשה.

במידה והמבקש אושפז בבית החולים עקב ההחמרה במצבו, המוסד לביטוח לאומי יכיר באחוזי הנכות החדשים החל מיום אשפוזו בבית החולים וזאת בתנאי שהבקשה הוגשה תוך 90 ימים מיום השחרור מבית החולים.

במידה והבקשה נדחתה או שחלילה הוקטנו אחוזי הנכות וכן מכל סיבה אחרת, ניתן לערער עליה, כאשר בכל מקרה ניתן כעבור פרק הזמן המינימאלי להגיש שוב בקשה לבדיקה מחודשת.
כדאי לקרוא עוד: כל המידע אודות גמלת נכות מעבודה.

לפנות למומחים ולחסוך את כאב הראש

לצורך בקשה לבדיקה רפואית חדשה במטרה להגדיל את אחוזי הנכות, יש למלא טפסי בקשה ולהגישם לגורמים המתאימים.

לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה ושכר ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות להכרה כנפגע תאונת עבודה. מילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת הפיצויים.
רוצה לחסוך את הבירוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 27/03/2017 15:19  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!