אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע בנושא תאונות עבודה של עצמאיים...
הכל על טופס 283 לעצמאי שנפגע בתאונת עבודה!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
זכויות לאחר
תאונת עבודה
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

טופס 283 - טיפול רפואי חינם לעצמאי שנפגע בתאונת עבודה

במידה והנך עובד עצמאי אשר נפגע בתאונת עבודה, חשוב שתדע שמגיעות לך מגוון זכויות רפואיות.
כחלק מהתהליך לקבלתן של הזכויות עליך למלא טופס 283, זאת במטרה לקבל טיפול רפואי ללא עלות.
רוצה לדעת כיצד יש למלא את טופס 283 וכיצד יש להשתמש בו לצורך קבלת דמי טיפול רפואי בחינם?

מה צריך לעשות בפועל?

טופס 283 - מה זה אומר?
טופס ב.ל. 283 הינו טופס של המוסד לביטוח לאומי אשר משמש כטופס בקשה למתן טיפול רפואי בחינם לעובד עצמאי שנפצע בתאונת עבודה, על ידי קופת החולים של העובד ועל חשבון המוסד לביטוח לאומי.
תאונת עבודה הינה תאונה שנגרמה לעובד תוך כדי ועקב העבודה, לרבות בדרך אליה וממנה. אחת הזכויות הרפואיות שהמדינה מעניקה לעובד שנפגע בתאונת עבודה הינה קבלת טיפול רפואי חינם למשך כל זמן שיידרש לו טיפול כתוצאה מהתאונה.
לשם מימוש הטבה זו, על נפגע שהינו עובד עצמאי לפנות לקופת החולים שלו עם טופס ב.ל. 283, בעוד שעל נפגע שהינו עובד שכיר לפנות לקופת החולים שלו עם טופס ב.ל. 250.
נציין כי הטופס משמש ככלל לצורך פניה לקופת חולים בלבד וניתן להשתמש באמצעותו לצורך פניה לחדר מיון או לשירות רפואי קרוב אחר, כגון מד"א או רופא שקרוב למקום התאונה, רק במקרה של צורך דחוף ולשם הגשת עזרה ראשונה בלבד.
המשך הטיפול הרפואי במקרה כזה יינתן אך ורק בקופת החולים של העובד, אשר גם תחזיר לעובד את הוצאותיו בעד הטיפול הראשוני. לא יינתן לעובד החזר הוצאות בעד כל טיפול נוסף שניתן על ידי שירות רפואי שאינו קופת החולים וכן לא יוחזרו לעובד הוצאות טיפול רפואי פרטי.
כמו כן, אין להשתמש בטופס 283 במקרים של מחלה רגילה או תאונה שהתרחשה שלא במסגרת העבודה ובמידה וחלילה ייעשה שימוש כזה, יחויב העובד העצמאי בתשלום עבור הטיפול הרפואי שיינתן לו בגין כך.
הטיפול הרפואי שניתן לעובד בחינם עקב תאונת העבודה, כולל ריפוי, החלמה ושיקום רפואי, בכל הקשור לפגיעתו זו ורק כשהצורך בטיפול הוא עקב הליקויים שהוכרו על ידי המוסד לביטוח לאומי והוועדה הרפואית.
הריפוי כולל אשפוז, לרבות אשפוז סיעודי או טיפול סיעודי בבית הנפגע, תרופות, בדיקות רפואיות, צילומים, ניתוחים, אספקת מכשירים אורטופדיים וכן אביזרים רפואיים אישיים וכל טיפול רפואי הנדרש לצורך ריפוי, החלמה ושיקום רפואי ומקצועי.
אופן מילוי טופס 283
לשם מימוש ההטבה בדבר קבלת טיפול רפואי בחינם ועל מנת שטופס 283 יהיה תקף בקופת חולים, על העובד העצמאי לחתום עליו בעצמו, בעוד שעל טופס 250 של העובד השכיר יש להחתים את המעסיק של העובד.
אחד התנאים לקבלת הטבה זו הינו שהעובד העצמאי רשום ככזה במוסד לביטוח לאומי. לפיכך, על העובד העצמאי להצהיר במסגרת טופס 283 כי הוא רשום במוסד לביטוח לאומי כעובד עצמאי וכי כל הפרטים שהוא מסר בטופס הינם נכונים ומלאים.
בנוסף, עליו להצהיר כי ידוע לו שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים מהווים עבירה על החוק וכי ידוע לו שאם התביעה לקבלת דמי פגיעה עקב תאונת עבודה לא תוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי, אז קופת החולים רשאית לחייב אותו בהוצאות הטיפול הרפואי.
יש כמובן למלא בנוסף את יתר סעיפיו השונים של טופס 283 וזאת מעבר לחתימת העובד העצמאי. סעיפים אלו כוללים בעיקרם את פרטי העובד העצמאי, כולל מספר תיק הניכויים שלו במס הכנסה, פרטי העובד העצמאי שנפגע בתאונת העבודה, כולל פרטי קופת החולים שלו ופרטי תאונת העבודה.
בסעיף פרטי התאונה יש לציין בין היתר את יום התאונה, שעת התאונה, כתובת מקום התאונה וסוגה, קרי, תאונה במפעל/תאונת דרכים בעבודה/תאונת דרכים בדרך לעבודה או מהעבודה/תאונה בדרך ללא רכב/אחר.
בנוסף יש לפרט את תיאור מקרה התאונה והאיבר שנפגע לעובד בגין התאונה. סעיף פרטי התאונה הינו סעיף חשוב ביותר שיכול לסייע לקבלת ההכרה של הביטוח הלאומי בעובדה שמדובר בתאונת עבודה ועל כן חשוב לפרט בהרחבה במסגרת סעיף זה את תיאור התאונה ולהקפיד היטב על הניסוח.
אופן השימוש בטופס 283
לאחר מילוי פרטי טופס 283 וחתימתו על ידי העובד העצמאי, יש למסור את הטופס החתום לקופת החולים של העובד, לצורך קבלת כל הטיפולים הרפואיים הדרושים לעובד עקב תאונת העבודה בה נפגע. סוג הטיפול הרפואי והיקפו ייקבעו על ידי הרופא המטפל בעובד מטעם קופת חולים.
כנגד מסירת הטופס לקופת החולים, יקבל העובד מרופא קופת החולים תעודה רפואית לנפגע בעבודה, שהיא למעשה אישור מחלה לתאונת עבודה. יש להגיש גם אישור זה לביטוח הלאומי לצורך קבלת ההכרה שמדובר בתאונת עבודה, אשר דרושה לשם מתן דמי פגיעה לעובד וכל יתר הזכויות הניתנות לנפגע תאונת עבודה.
יובהר כי טופס 283 איננו מהווה אישור מטעם המוסד לביטוח לאומי שהתאונה מוכרת כתאונת עבודה, לצורך קבלת דמי פגיעה וכל יתר הזכויות הניתנות לנפגע תאונת עבודה. לשם כך, יש להגיש לביטוח לאומי את טופס 211, המשמש כטופס תביעה לדמי פגיעה ולהמתין להחלטתו בנפרד של המוסד לביטוח לאומי בתביעה זו.
יחד עם זאת, טופס 283 עשוי לסייע לעובד העצמאי לצורך ההוכחה בפני המוסד לביטוח לאומי שהתאונה הינה אכן תאונת עבודה ולכן מומלץ לצרף גם אותו לטופס 211. בנוסף מומלץ גם ללכת לרופא לאחר תאונת עבודה בשל כל בעיה רפואית שהתעוררה עקב התאונה, לציין בפניו שהבעיה נגרמה בעקבות תאונת העבודה ולהקפיד לתעד הכל בכתב.
כדי לקבל מהביטוח הלאומי את ההכרה שמדובר בתאונת עבודה, יש לצרף לטופס 211, מלבד טופס 283 כאמור לעיל, גם את אישור תעודת המחלה שנמסר לעובד על ידי רופא קופת החולים שלו כאמור לעיל וכן את כל יתר המסמכים הנדרשים, לרבות כל המסמכים הרפואיים.
לאחר הגשת התביעה לדמי פגיעה באמצעות טופס 211 ובצירוף טופס 283, יזמן המוסד לביטוח לאומי את העובד העצמאי לוועדה רפואית וזאת לשם קביעת אחוזי נכות בהתאם לפגיעתו.

מימוש הזכויות שלך בלי בירוקרטיה!

לצורך קבלת ההטבה על פי טופס 283, יש למלא אותו ולהגישו לגורמים המתאימים. לטופס זה יש לצרף מסמכים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה ושכר ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקבלת טיפול רפואי בחינם.
חשוב שתדע שמילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת הפיצויים.
רוצה לחסוך את הביורוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 23/04/2017 16:07  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!