אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע במילוי טפסים לנפגעי תאונות עבודה...
טופס 211 לנפגעי עבודה: מה זה אומר ואיך למלא אותו נכון?
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
זכויות לאחר
תאונת עבודה
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

טופס 211 - תביעה לנפגעי עבודה

במידה ועברת תאונת עבודה כשכיר או כעצמאי והנך מעוניין לתבוע את הביטוח הלאומי במטרה לקבל דמי פגיעה לעובד שנפגע בעבודתו, עליך להגיש טופס 211.
על מנת לממש את זכויותיך הרפואיות ולהצליח למקסם את הפיצויים שתקבל, חשוב לדעת איך למלא את הטופס בצורה מדויקת ונכונה וכן לצרף לו את כל המסמכים הנלווים והאישורים הרפואיים והתעסוקתיים הנדרשים.
רוצה לדעת כיצד יש למלא את טופס 211 וכיצד יש להשתמש בו לצורך קבלת פיצויים?

מה עושים תכלס?

טופס 211 - מה זה אומר?
טופס ב.ל. 211 הינו טופס של המוסד לביטוח לאומי אשר משמש כטופס תביעה לקבלת דמי פגיעה לעובד והודעה על פגיעה בעבודה וזאת לצורך ההכרה בפגיעת עבודה לשם קבלת כל הזכויות הרפואיות הנובעות מכך, כגון דמי פגיעה, גמלת נכות מעבודה ושיקום מקצועי.
טופס 211 נועד לקבלת דמי פגיעה בגין כל פגיעת עבודה, דהיינו תאונת עבודה או מחלת מקצוע. תאונת עבודה הינה תאונה חד פעמית שנגרמה תוך כדי ועקב העבודה, לרבות בדרך אליה וממנה ואילו מחלת מקצוע הינה מחלה אשר נגרמה כתוצאה מתנאי העבודה של העובד.
יש לשים לב שטופס 211 לקבלת דמי פגיעה נועד לכל העובדים שהינם נפגעי עבודה, דהיינו, עצמאי או שכיר וזאת להבדיל מהטופס לקבלת טיפול רפואי בחינם, אשר כולל נוסח נפרד לנפגעי תאונות עבודה שכירים, באמצעות טופס 250 ונוסח נפרד לנפגעי עבודה עצמאיים, באמצעות טופס 283. טופס 211 מיועד גם לעובד זר, עובד תושב השטחים, מתנדב ומתלמד בהכשרה מקצועית.
דמי הפגיעה משולמים לעובד למשך תקופת הטיפול וההחלמה מפגיעת העבודה ועד ל-90 ימים. נפגע עבודה שנותרה לו נכות לאחר תום קבלת דמי הפגיעה, עשוי להיות זכאי לקבלת גמלת נפגעי עבודה לאחר מכן, באמצעות הגשת טופס 200.
אופן מילוי טופס 211
טופס 211 הינו טופס מורכב למדי, אשר מתפרש על פני כ-9 עמודים ומכיל 15 סעיפי פרטים שונים וכן נוסח כתב ויתור על סודיות רפואית, אותם יש להקפיד למלא באופן מלא ומדויק.

במסגרת טופס 211 יש למלא, בין היתר, את הפרטים הבאים:
 • פרטיו האישיים של הנפגע.
 • פרטי מקום העבודה.
 • פרטי פגיעת העבודה, כאשר במקרה של תאונה יש לציין גם מקום התאונה - האם קרתה במקום העבודה, בדרך לעבודה או מהעבודה, הסיבה לתאונה, שמות העדים לתאונה ותאריך מסירת ההודעה למעסיק במקרה של נפגע שכיר.
 • פרטי הטיפול הרפואי שניתן עקב פגיעת העבודה, בצירוף כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים שניתנו בעת הפנייה לטיפול רפואי לגורם רפואי מוסמך המעיד על הנזק הרפואי שנגרם כתוצאה מהפגיעה, להבדיל מתעודה משירות רפואי פרטי.
  מדובר בתעודות כגון תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה, תעודה רפואית מבית חולים, דו"ח חדר מיון, דו"ח מד"א וכל מסמך אחר שמעיד על הנזק הרפואי שנגרם כתוצאה מהפגיעה.
 • פרטים על תאונת דרכים, במידה שהדבר רלוונטי. במקרה כזה יש למלא פרטים אודות מקום התאונה, פרטי הנהג והנוסעים ברכב, פרטי הרכבים המעורבים בתאונה, פרטי מתן ההודעה למשטרה ופרטי התביעה לחברת הביטוח, במידה שהוגשה כזו.
  כמו כן יש לצרף אישור מהמשטרה, צילום של תעודת הביטוח והעתק מהתביעה לחברת הביטוח, אם הוגשה כזו.
 • פרטים על תאונה מחוץ למפעל או העסק, במידה שהדבר רלוונטי. עובד עצמאי שנפגע מחוץ לעסק, יצרף אישור מהגורם שעבורו ביצע את העבודה, כגון חשבונית על ביצוע העבודה, הזמנת עבודה, תעודת משלוח וכדומה.
 • פירוט העיסוקים של העובד לפני ולאחר התאונה, בצירוף 3 תלושי שכר או אישורים בגין 3 החודשים האחרונים לפני התאונה. בסעיף זה יש להבהיר גם האם לאחר הפגיעה חזר העובד לעבודתו ואם כן האם הדבר נעשה באופן מלא או חלקי.
 • פרטי חשבון הבנק של העובד, לצורך העברת דמי הפגיעה לחשבונו.
 • האם קיים פטור ממס הכנסה, כגון פטור לעיוור או נכה 100%.
במסגרת כתב הויתור על סודיות רפואית, על העובד הנפגע להצהיר כי הוא מוותר על הסודיות הרפואית שלו ומבקש למסור למוסד לביטוח לאומי או לבא כוחו, כל מידע בקשר למחלתו, מצבו הרפואי, הטיפול שניתן לו, תוצאותיו או כל מידע אחר שיידרש על ידם או כל מסמך רפואי או שיקומי או פסיכיאטרי אודותיו.

לקריאה נוספת על קבלת מעמד נכה נזקק

טופס 211 המוגש על ידי עובד עצמאי, ימולא וייחתם על ידי העובד בלבד ואילו טופס 211 המוגש על ידי עובד שכיר ימולא וייחתם על ידי העובד, אך גם על ידי מעסיקו, במסגרת סעיפים 15-12.
כאשר מדובר בנפגע שהינו מתנדב, הגוף המפנה להתנדבות חייב לאשר בנפרד את עצם קיומה של ההפניה להתנדבות וכן את הפרטים הקשורים בפגיעה, כגון תיאור הפגיעה, מקומה וכדומה ולחתום על טופס התביעה במקום המיועד למילוי על ידי המעסיק.
כמו כן, מתנדב שהיה עובד שכיר לפני שנפגע בפעולת ההתנדבות, יבקש ממעסיקו למלא את הפרטים הבאים בטופס התביעה: שכר עבודתו בשלושת החודשים שקדמו לפגיעתו כמתנדב, תאריך תחילת עבודתו אצל המעסיק, תאריכי הפסקה וחזרה לעבודה במידה שהפגיעה בעת ההתנדבות גרמה להיעדרו מהעבודה.
אופן הגשת טופס 211
יש להגיש את טופס 211 בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים של העובד ולצרף לו את כל המסמכים הרלוונטיים, כפי שגם צוין לעיל. עובד זר יצרף גם צילום דרכון ועובד תושב השטחים יצרף גם צילום של תעודת הזיהוי.
ניתן להגיש את טופס התביעה בצירוף המסמכים הנלווים לו באמצעות מסירתו לפקיד קבלת קהל בסניף המוסד לביטוח לאומי, או להכניסו לתיבת השירות המוצבת מחוץ לסניף, או באמצעות דואר ואף באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.
את הטופס יש להגיש תוך שנה ממועד הפגיעה, היות שניתן לקבל תשלום דמי פגיעה באופן רטרואקטיבי עבור לא יותר משנה קלנדרית אחת אחורה.
לדוגמא, עובד שנפצע ונעדר ממקום עבודתו מיום 1.12.2011 ועד ליום 1.3.2012 ואשר הגיש את טופס 211 רק ביום 1.1.2013, יוכל לקבל תשלום דמי פגיעה רק עבור החודשים ינואר ופברואר 2012 ולא עבור דצמבר 2011.
לאחר הגשת התביעה לדמי פגיעה באמצעות טופס 211 ובצירוף טופס 283, יזמן המוסד לביטוח לאומי את העובד העצמאי לוועדה רפואית וזאת לשם קביעת אחוזי נכות בהתאם לפגיעתו.
מעסיק שקיבל הרשאה מהמוסד לביטוח לאומי לשלם דמי פגיעה לעובדיו, ישלם את דמי הפגיעה ישירות לעובד במועד שבו הוא משלם שכר לעובדיו, כאשר יובהר כי דמי פגיעה שישלם המעסיק לא יהיו נמוכים מדמי הפגיעה המגיעים לעובד על פי החוק.

לפנות למומחים ולחסוך את כאב הראש

לצורך הכרה בפגיעת עבודה יש למלא את טופס 211 ולהגישו לגורמים המתאימים. לטופס זה יש לצרף מסמכים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה ושכר ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקבלת זכויות רפואיות.
חשוב שתדע שמילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת הפיצויים והזכויות הרפואיות שלך.
רוצה לחסוך את הבירוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 30/01/2017 14:10  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!