אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע לאנשים במצב סיעודי...
לדעת הכל על חוק הסיעוד!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
הזכויות שלך מול
הביטוח הלאומי
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

מידע חשוב על חוק הסיעוד והמשמעויות שלו

מעוניין להגיש בקשה לקבלת קצבת סיעוד בהתאם לחוק הסיעוד עבור קשיש אשר מקורב אליך?
חשוב שתדע מהם תנאי הזכאות לקבלת קצבה זו, אילו שירותים היא כוללת ומה צריך לעשות בפועל כדי להגיש את הבקשה ולקבל את הזכויות הרפואיות. מילוי מלא ומדויק של כל הטפסים והגשתם לגורמים הרלוונטיים במועד הקבוע על פי חוק הם תנאי הכרחי לקבלת הקצבה.
רוצה לדעת יותר על חוק הסיעוד ומה הזכויות שהוא מקנה למקבליו?

מה צריך לעשות עכשיו?

חוק הסיעוד - מה זה אומר?
חוק הסיעוד, הינו למעשה פרק י' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, שכותרתו הינה ביטוח סיעוד.
פרק זה התווסף לחוק הביטוח הלאומי בשנת 1986במסגרת תיקון מס' 61 לחוק והוא ממומש על ידי המוסד לביטוח לאומי החל מיום 1.4.1988, בשיתוף עם קופות החולים ולשכות הרווחה ברשויות המקומיות.
מטרת חוק הסיעוד הינה להעניק קצבת סיעוד לקשישים אשר עקב מצבם הרפואי זקוקים לשירותי סיעוד, כלומר קשישים אשר תלויים בעזרת הזולת לצורך ביצוע הפעולות היומיומיות או השגחה על בטיחותם.
כלומר, חוק הסיעוד מהווה למעשה חלק מהזכויות הרפואיות שהמדינה מעניקה למי שכושר התפקוד שלו נפגע בשל מצבו הרפואי.
תנאי הזכאות לקבלת קצבת סיעוד
קצבת הסיעוד ניתנת לקשיש שעונה על התנאים המצטברים הבאים:
1. תושב ישראל שעבר את גיל הפרישה.
2. הכנסותיו אינן עולות על סכום מסוים, המתעדכן מדי שנה, כאשר קצבה חודשית בשל רדיפות הנאצים לא תילקח בחשבון כהכנסה.
3. הקשיש גר בביתו ולא במוסד סיעודי או בבית אבות. קשיש שמקבל גמלת סיעוד ומאושפז בבית חולים כללי, יהיה זכאי לגמלה במהלך 14 הימים הראשונים לאשפוזו.
4. הקשיש תלוי בעזרת הזולת לצורך ביצוע הפעולות היומיומיות, כגון להתלבש, להתרחץ, לאכול, להתהלך בבית וכיוצא בזה. הקצבה אינה ניתנת למי שזקוק רק לעזרה בביצוע עבודות משק הבית. לחילופין, הקצבה ניתנת לקשיש שזקוק להשגחה בביתו למען בטיחותו ובטיחות הסובבים אותו.
השירותים הניתנים במסגרת קצבת סיעוד
קצבת הסיעוד שניתנת לקשיש מאפשרת לו לבחור את השירותים המתאימים לו מתוך סל השירותים הקיים: טיפול בזקן בביתו, ביקור של הזקן במרכז יום, אספקת מוצרי ספיגה, אספקת משדר מצוקה ושירותי כביסה.
קשיש שזכאי לקצבת סיעוד, אשר מעוניין להעסיק מטפל צמוד יוכל בתנאים מסוימים, לבחור אם לקבל את גמלת הסיעוד בכסף לחשבון הבנק שלו ולהעסיק את המטפל באופן בלעדי, ללא תיווך של חברת סיעוד, או להמשיך בהסדר הקיים, שבו גם חברת הסיעוד וגם מקבל הגמלה מעסיקים את המטפל.
את הבקשה לגמלת הסיעוד בכסף אפשר להגיש, כאשר הזכאי לגמלת סיעוד מעסיק מטפל צמוד שהינו עובד זר או תושב ישראל, בהיקף של 6 ימים בשבוע לפחות ולפחות 12 שעות בכל יום.
המטפלים בקשיש שמקבל גמלת הסיעוד חייבים להיות בגירים מעל גיל 18 והם אינם יכולים להיות בן משפחה של הקשיש, דהיינו בן זוג, אח, אחות, בן, בת, גיס, גיסה, הוריהם וילדיהם ובני זוגם של כל אחד מאלה.
כמו כן, החל מיום 1.6.2014 ואילך מי שמעסיק מטפל צמוד יכול לקבל באופן משולב גמלה בכסף וגם שירותי סיעוד אחרים, הקיימים בסל השירותים: משדר מצוקה, מוצרי ספיגה, ביקורים במרכז יום ושירותי כביסה.
בנוסף, הביטוח הלאומי שולח תעודת זכאי לגמלת סיעוד לכל האנשים שאושרה להם גמלת הסיעוד. תוקף התעודה למי שזכאים לגמלת סיעוד לתקופה לא מוגבלת בזמן הינו ל-7 שנים ולמי שזכאים לגמלה לתקופה מוגבלת, אז תוקף התעודה יהיה לתקופה שבה הם זכאים לקבלת הגמלה.
התעודה מזכה את מקבלי גמלת הסיעוד בפטור מתשלום עבור כניסת מלווה למקום ציבורי, בכפוף להצגת התעודה.
הפטור מתשלום למלווה יינתן רק במקומות שבהם כניסת המלווה אינה מחייבת מתן שירות אישי עבורו או הקצאת מקום עבורו, כמו לדוגמא בכניסה לגן חיות או למוזיאון, להבדיל ממושב בתחבורה ציבורית, אולם קולנוע, תיאטרון וכיוצא בזה.
כמו כן, רשאי נותן השירות שלא לתת פטור מתשלום עבור כניסת המלווה, אם הזכאי לגמלת הסיעוד בעצמו פטור מתשלום עבור הכניסה, על פי הסדרי המקום.
הליך הבקשה לקבלת קצבת סיעוד
לשם קבלת הקצבה, יש להגיש תביעה לגמלת סיעוד בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים של הקשיש, לצרף לה חוות דעת מטעם הרופא שמטפל בקשיש ואישורים על הכנסותיו.
פקיד התביעות יבדוק את עמידת הקשיש בתנאי הזכאות הראשוניים ויתאם עמו מועד לביקור ביתי של מעריך מטעם הביטוח הלאומי, אחות או פיזיותרפיסט, כדי לבדוק את מידת תלותו בעזרת הזולת, או את מידת ההשגחה שהוא זקוק לה.
על פי תוצאות הבדיקה יחליט הביטוח הלאומי האם הקשיש זכאי לגמלת סיעוד ויקבע את שיעור גמלת הסיעוד שהוא זכאי לה ואת תקופת הזכאות.
במידה והביטוח הלאומי הודיע לקשיש שבקשתו לקבלת גמלת הסיעוד נדחתה, ביכולתו להגיש ערעור על החלטה זו בפני בית הדין האזורי לעבודה וזאת תוך שנה ממועד קבלת ההחלטה בכתב.
כמו כן, מקבל גמלת סיעוד רשאי להגיש בקשה לבדיקה מחדש של רמת הזכאות שנקבעה לו בכל אחד מהמקרים הבאים: נקבעה לו תקופת זכאות זמנית, חלה החמרה במצבו הבריאותי, חלה ירידה בהכנסותיו במידה והוא מקבל גמלת סיעוד מופחתת בגלל הכנסות.
כתוצאה מהבדיקה החוזרת, רמת הזכאות של הקשיש לקצבת הסיעוד יכולה לגדול, או להישאר ללא שינוי ואף להתבטל. ככל שנקבעה רמת הזכאות חדשה, היא תחל ב-1 בחודש מיום הגשת הבקשה לבדיקה מחדש.

המומחים שלנו לשירותך

לצורך קבלת קצבת סיעוד יש למלא טפסי בקשה ולהגישם לגורמים המתאימים. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים, אישורי הכנסות וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקבלת קצבת סיעוד.
חשוב שתדע מילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת הקצבה.
רוצה לחסוך את הביורוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות ליקרים לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 12/02/2017 20:13  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!