אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים שצריכים לעבור וועדת השמה...
לדעת הכל על וועדת השמה לחינוך מיוחד!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
הדרך למימוש הזכויות הרפואיות שלך
אם הילד שלך עבר ועדת השמה מגיע לך לקבל החזרי מס של עשרות אלפי שקלים! קבל/י חוות דעת של מומחה, בדרך למימוש מהיר של הזכויות ללא בירוקרטיה ובלי כאבי ראש. הכירו את מלוא הזכויות המגיעות למשפחה לאחר ועדת השמה לחינוך המיוחד. רוצה לקבל סיוע אישי? יש לך שאלות? צוות המומחים שלנו עומד לרשותך בכל עת וללא תשלום.
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום
חינוךמיוחד מבחןטובה לקויותלמידה תסמונתאספרגר עיכובהתפתחותי הפרעותקשב

ועדת השמה לחינוך המיוחד

במידה והנך הורה לילד אשר זקוק לחינוך מיוחד, חשוב שתהיה מודע לזכויות הרפואיות שמגיעות לילד ולהורים, ובפרט להליכים שעליו לעבור במסגרת וועדת ההשמה של משרד החינוך, על מנת לקבוע את זכאותו בהתאם לחוק חינוך מיוחד, תשמ"ח-1988.
חשוב שתבין מה זה אומר ועדת השמה, איך פונים לוועדה, איך מתנהל הדיון בה, מה הן סמכויות משרד החינוך, כיצד מתקבלות ההחלטות, איך ניתן לערער על החלטותיה במידת הצורך. כמו כן, נסביר בדיוק כיצד לממש את הזכויות המגיעות להורים שילדם או ילדתם עברו ועדת השמה.
רוצה לדעת יותר על וועדת השמה ומה החשיבות שלה לגבי הילד שלך?

מה צריך לעשות עכשיו?

חוק החינוך המיוחד
חוק זה קובע כי ילדים בעלי צרכים מיוחדים זכאים בין הגילאים 3-21 לקבל חינוך מיוחד ובחינם וזאת באזור מגוריהם או קרוב ככל הניתן למקום מגוריהם.
עם זאת יש לזכור, כי באופן עקרוני החוק קובע כי יש לתת עדיפות וזכות קדימה ככל הניתן להשמתו של הילד במסגרת החינוך הרגיל, תוך מתן מענה לצרכיו המיוחדים במסגרת זו ורק במידה והדבר אינו אפשרי, יש לשים את הילד בחינוך המיוחד.
ילד בעל צרכים מיוחדים מוגדר על פי החוק כילד שיש לו לקות משמעותית אשר מגבילה את יכולתו להתנהגות מסתגלת ואשר בגינה הוא נזקק לחינוך מיוחד. לקות זו יכולה להיות לקות גופנית, שכלית, נפשית, רגשית-התנהגותית, חושית, קוגניטיבית, שפתית, או לקויות התפתחותיות כוללניות.
הרשויות המופקדות על אכיפת חוק החינוך המיוחד הינן משרד החינוך בשיתוף עם מחלקות החינוך של רשויות המקומיות שבהן מתגוררים הילד והוריו.
הגוף הספציפי אשר קובע את זכאותו של ילד בעל צרכים מיוחדים לקבל חינוך מיוחד, הינו וועדת ההשמה לחינוך המיוחד, אשר פועלת במסגרת הרשות המקומית שבאזור מגוריו של הילד. ועדת ההשמה משמשת גם כוועדת ערר על החלטות וועדות השילוב המוסדית.
יחד עם זאת, יודגש כי כאשר מדובר בילד הסובל מלקות קשה שמחייבת את השמתו במוסד מיוחד, כגון אוטיזם-PDD, הפרעה נפשית, פיגור בינוני ומעלה ועוד, הוריו יכולים לבקש לשים אותו בחינוך המיוחד ללא וועדת השמה.
זאת באמצעות הגשת טופס בקשה למנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית שבתחומה הם גרים ובצירוף חוות דעת עדכנית. הבקשה צריכה להיות חתומה על ידי שני הוריו של הילד, או על ידי האפוטרופוס שלו, ככל שמונה לו כזה וכן להיות מוגשת לפחות 60 ימים לפני המועד האחרון לרישום באותה שנת לימודים.
לקריאה נוספת על קבלת אחוזי נכות בגין פיגור שכלי
ההפניה לוועדת ההשמה
יכולה להיעשות באמצעות הוריו של הילד, או דרך מוסד חינוך, רשות חינוך מקומית, ארגון ציבורי לפי צו החינוך המיוחד (הכרה בארגונים ציבוריים), התש"ן-1990, וועדת שילוב מוסדית וכן כל גורם אחר שהוסמך לכך על ידי שר הרווחה או שר הבריאות.
הרכב וועדת ההשמה כולל 7 חברים:
נציג הרשות המקומית שמשמש גם כיו"ר הוועדה, שני מפקחים מטעם משרד החינוך, אשר כוללים מפקח על החינוך המיוחד ומפקח על החינוך הרגיל או נציגיהם, פסיכולוג חינוכי מטעם הרשות המקומית, רופא מומחה ברפואת ילדים, עובד סוציאלי בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בטיפול בילדים עם צרכים מיוחדים ונציג ההורים, שהינו הורה לילד עם צרכים מיוחדים שנבחר מתוך רשימת ארגוני הורים שהוכרו לשם כך על ידי שר החינוך.
מהלך הדיון בוועדת ההשמה
ראשית, חובה להזמין את ההורים ואת הילד עצמו לדיון בוועדה ולאפשר להם או לנציג מטעמם להשמיע את דבריהם. החלטות וועדת השמה שהתקבלו מבלי שהוזמנו הוריו של הילד, אינן תקפות, בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ד/5 מיום 1.1.2014.
ועדת השמה רשאית לצוות על כל אדם להמציא לה כל מסמך שברשותו וכן חוות דעת רפואית או פסיכולוגית הנוגעים לילד בעל צרכים מיוחדים ולהפנות את הילד לבדיקות נוספות, לפי הצורך והכל כפי שדרוש לה לצורך החלטתה.
במידה והובא לידיעת הוועדה שוועדת אבחון קבעה שהילד הינו בעל מוגבלות שכלית-התפתחותית, על הוועדה להתחשב גם בנתון זה. דיוני הועדה יירשמו בפרוטוקול.
הפרוטוקול, המסמכים הרפואיים וכל מסמך אחר שבידי הוועדה הם סודיים, אך מותר להביאם לידיעת אדם אשר נזקקים לשירותיו לצורך ההחלטה, שגם הוא מחויב בשמירת סודיותם.
החלטת וועדת ההשמה
החלטת וועדת השמה תתקבל ברוב דעות חבריה המשתתפים בישיבה ובלבד שמספרם לא יפחת משלושה. על הוועדה להודיע בכתב על החלטתה להורי הילד וכן על נימוקיה, אלא אם כן היא החליטה שמטעמים מיוחדים אין להביא את נימוקיה לידיעתם.
יחד עם זאת, פסיכולוג חינוכי, רופא או עובד סוציאלי מטעם ההורים יהיה רשאי, בכל מקרה, לעיין בפרוטוקול כולו.
הגשת ערר על החלטת הוועדה
ניתן להגיש ערר על החלטת וועדת ההשמה תוך 21 ימים מקבלת ההחלטה. הזכות להגיש ערר הינה של הילד עצמו, הוריו, או נציג ארגון ציבורי.
על וועדת ערר להזמין לדיון את הילד והוריו או מי מטעמם כדי לשמוע את טיעוניהם. על וועדת הערר לתת את החלטתה תוך 21 ימים ממועד הגשת הערר, אלא אם כן היא האריכה מועד זה מטעמים מיוחדים שיירשמו.
החלטת וועדת ערר תתקבל ברוב דעות חבריה המשתתפים בישיבה ובלבד שמספרם לא יפחת משלושה. החלטת וועדת ערר הינה סופית, כלומר, לא ניתן להגיש ערר גם עליה.
דיון חוזר
מנהל מוסד לחינוך מיוחד יביא את עניינו של ילד בעל צרכים מיוחדים הלומד במוסד לדיון חוזר לפני וועדת ההשמה וזאת אחת ל-3 שנים, או במועד קצר יותר וזאת מיוזמת המנהל או לבקשת ארגון ציבורי.
גם הורי הילד עצמו רשאים לבקש דיון חוזר לגבי הילד שלהם וזאת בכל עת ובלבד שחלפה לפחות שנה ממועד ההחלטה הקודמת לגביו.
יחד עם זאת, ההחלטה רשאית לקבל את החלטתה במסגרת הדיון החוזר, בשני המקרים הללו, על סמך מסמכים בלבד.
הגשת תלונה על תפקוד לקוי
ניתן להגיש תלונות על תפקודה הלקוי של וועדת ההשמה בפני הממונה על וועדות ההשמה באגף לחינוך מיוחד של משרד החינוך.
ניתן ללמוד על פרטים נוספים בכל הקשור לוועדות ההשמה במסגרת חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ד/5 מיום 1.1.2014.

אנחנו כאן בשבילך!

לצורך הדיון במסגרת וועדת ההשמה לחינוך המיוחד, חשוב להיערך לכך היטב ומבעוד מועד ולהצטייד במסמכים רפואיים ובדיקות מוסמכות לגבי מצבו של הילד.

הגשת ערעור, בקשה לדיון חוזר או כל עניין אחר הקשור בהחלטות וועדת ההשמה, דורשים ידע והבנה ובכל אופן חשוב מאוד להקפיד לבצע את ההכנות ואיסוף הטפסים באופן מדויק ומקצועי.

רוצה לחסוך את הביורוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לילדך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 05/07/2017 10:54  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!